>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش و توسعه جنگل   
سال:1397 - دوره:4 - شماره:1


  tick  اثر رقابت ریزوسفری بر تغییرات فصلی فعالیت ویژه و مطلق اوره‌آز در کشت خالص و آمیخته بلندمازو و پلت - صفحه:1-14

  tick  اثرهای فاصله از جاده بر تجمع فلزات سنگین در خاک و برگ بلوط ایرانی (Quercus Brantii) در بزرگراه الشتر خرم‌آباد - صفحه:29-41

  tick  ارزیابی ویژگی‌های کمی و کیفی زراعت پالونیا (Paulownia Fortunei) در اراضی شیب‌دار (تحقیق موردی: منطقه توسکستان -گرگان) - صفحه:97-112

  tick  تاثیر عوامل اکولوژیکی بر آتش‏ سوزی در جنگل‌های هیرکانی (بررسی موردی: عرصه‌های جنگلی شهرستان نکاء) - صفحه:113-129

  tick  تاثیر نوع قلمه و نوع تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی (Iba، Naa و 2,4d) در ریشه‌زایی قلمه‌های سرخدار (Taxus Baccata L.) - صفحه:73-83

  tick  تنوع و استقرار زادآوری طبیعی در تیپ‌های مختلف جنگلکاری‌های 50 ساله پارک جنگلی سرخه‌حصار تهران - صفحه:43-57

  tick  کمی‌سازی ساختار توده‌های راش در فاز کهن‌رست (بررسی موردی: جنگل‌های اسالم، استان گیلان) - صفحه:85-96

  tick  مقایسه روش‌های اصلاح کوبیدگی خاک در مسیرهای چوبکشی - صفحه:59-71

  tick  مقایسه ساختار جنگل‌ در توده‌های شاخه‌زاد بلوط با تراکم و آمیختگی متفاوت (بررسی موردی: جنگل‌های نوژیان خرم‌آباد) - صفحه:15-28
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved