>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی توسعه کالبدی   
سال:1397 - دوره:3 - شماره:6


  tick  ارزیابی الگوی فضایی و ارائه الگوی بهینه به‏ منظور مکان‏یابی مراکز ورزشی (نمونه موردی کلان‏شهر تهران) - صفحه:80-93

  tick  ارزیابی کیفیت زندگی در مناطق شهری با استفاده از تکنیک Ism ,Fahp ,Waspas در شهر قم - صفحه:26-46

  tick  برآورد میزان اشتغال شهری در سناریوهای توسعه کاربری اراضی با مدل رگرسیون (مورد مطالعه: محلات کیان‏پارس و کیان‏آباد شهر اهواز) - صفحه:65-79

  tick  تبیین تحولات ساختاری-کارکردی سکونت و مسکن روستایی (مطالعه موردی: بخش بن‏ رود و جلگه شهرستان اصفهان) - صفحه:47-64

  tick  تحقق‌پذیری شاخص‏های حکمروایی خوب در نواحی روستایی شهرستان لنجان - صفحه:93-109

  tick  تحلیلی بر عوامل موثر در ارتقای سکونتگاه‏های غیررسمی بر مبنای مولفه ‏های مسکن حداقل (بررسی تطبیقی کلان‏ شهرهای اهواز و تبریز) - صفحه:11-25

  tick  واکاوی و تحلیل موانع مقاوم‏سازی مساکن فرسوده شهری در برابر مخاطرات (مطالعه موردی: شهر ارومیه) - صفحه:125-137

  tick  پهنه ‏بندی آسیب‏ پذیری شهری ناشی از زلزله با استفاده از مدل Fuzzy-Ahp (مطالعه موردی شهر تبریز) - صفحه:110-124
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved