>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی کیفیت زندگی در مناطق شهری با استفاده از تکنیک Ism ,Fahp ,Waspas در شهر قم  
   
نویسنده رضایی ‏نور جلال ,حاتمی احمد ,طالش کاظمی علی
منبع برنامه ريزي توسعه كالبدي - 1397 - دوره : 3 - شماره : 6 - صفحه:26 -46
چکیده    کیفیت زندگی شهری یکی از مهمترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف به شمار می رود که مفهومی پویا و چندبعدی است و ناظر بر همه جنبه های عینی و غیر عینی زندگی است. از این رو، هدف از این تحقیق پاسخ به پرسش اصلی تحقیق مبنی بر وضعیت شاخص کیفیت زندگی و تعیین نقاط قوت و ضعف هر یک از معیارها در مناطق شهرقم بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده و در آن گردآوری داده ها ابتدا به صورت کتابخانه‏ای و اسنادی و کمک از افراد خبره  بوده و سپس پرسش نامه طراحی شده و به صورت میدانی تکمیل شده است. آنچه در این مقاله به آن پرداخته می‏شود، شناخت دقیق مفهوم کیفیت زندگی و سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از این مقوله در مناطق شهری قم است. تحلیل داده ها با استفاده از به کارگیری روش ism،fahp وwaspas صورت پذیرفته است و نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که منطقه یک و منطقه چهار با داشتن q1=0/5222، q2=0/5154، به عنوان برترین مناطق انتخاب شدند. بدیهی است در انتخاب این مناطق، عواملی همچون امنیت بالای منطقه، دسترسی راحت‏تر به حمل و نقل عمومی، مراکز اداری بیشتر، وضعیت شغلی، ارتباط همسایگی بهتر و وجود امکانات فرهنگی مناسب دخیل بوده اند. همچنین، منطقه دو ومنطقه شش به دلایل  وضعیت شغلی بدتر، اسکان خانوار کم درآمد و وضعیت نامناسب دردسترسی به خدمات و فروشگاه‏ها و دفع فاضلاب به ترتیب دارای بدترین وضعیت از نظر کیفیت زندگی نسبت به سایر مناطق می باشند.
کلیدواژه کیفیت زندگی شهری، Ism، Fahp، Waspas، شهر قم
آدرس دانشگاه قم, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه قم, دانشکده فنی و مهندسی, ایران, دانشگاه قم, دانشکده فنی و مهندسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved