>
Fa   |   Ar   |   En
   گردشگری و توسعه   
سال:1399 - دوره:9 - شماره:4


  tick  اثر مسئولیت اجتماعی بر پشتیبانی از گردشگری پایدار در شهر سرعین - صفحه:169-184

  tick  ارائه چارچوب پذیرش گردشگری الکترونیک با استفاده از روش فراترکیب - صفحه:49-62

  tick  ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری در شهرهای مرزی، رهیافتی جهت وفاداری گردشگران (مورد: شهر بانه) - صفحه:125-138

  tick  ارزش‌گذاری اقتصادی و برآورد تمایل به پرداخت دهکدۀ تفریحی و توریستی باغستان کرج با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط (Cvm) - صفحه:39-48

  tick  ارزیابی میزان آمادگی شهری از نظر گردشگری با استفاده از تحلیل تصمیم‌گیری چند معیاره Gis (مطالعه موردی: شهر تبریز) - صفحه:139-152

  tick  بررسی اثر بخشی یادگیری مشارکتی بر نگرش و رفتار مسئولانه زیست‌محیطی کارکنان اقامتگاه‌های بوم‌گردی (اقامت گاه های بوم گردی منتخب بخش بسطام، شاهرود) - صفحه:297-305

  tick  بررسی تاثیر فضای سرمایه گذاری بر صنعت گردشگری خاورمیانه با رهیافت اقتصاد سنجی فضایی - صفحه:21-38

  tick  بررسی و تحلیل مسئولیت‌پذیری اجتماعی صاحبان اقامتگاه‌های بوم‌گردی مطالعه موردی: خراسان رضوی - صفحه:231-248

  tick  بررسی پتانسیل ژئوتوریسم با استفاده از سنجش ‌‌از‌ دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، شهرستان رفسنجان، استان کرمان - صفحه:215-230

  tick  تاثیر خوگرفتن به رسانه‌های اجتماعی در تعامل اعتماد به رسانه و قصد بازدید گردشگران و بررسی شدت رابطة آن در صنعت گردشگری تبریز - صفحه:153-168

  tick  تبیین الگوی توجه بصری در رفتار خرید تکانشگری مشتریان صنعت گردشگری با روش فراترکیب - صفحه:199-214

  tick  تحلیل سیستمی توسعه گردشگری ایران مبتنی بر بازارهای همسایه و ارائه مدل - صفحه:1-20

  tick  تدوین سناریوهای پیش‌رو در زمینه آینده توسعه گردشگری پایدار استان گیلان - صفحه:111-124

  tick  رتبه‌بندی ظرفیت گردشگری ورزشی طبیعت‌محور در مسیرهای گردشگری استان لرستان - صفحه:249-268

  tick  شناسایی شایستگی‌های محوری راهنمایان تور بین‌المللی - صفحه:63-82

  tick  شناسایی و اولویت بندی معیارهای هویت شهر مبتنی بر تصویرذهنی اولیه و ثانویه گردشگران (مطالعه تجربی: شهر بابلسر) - صفحه:185-198

  tick  طراحی مدل وفاداری به برند مقصد گردشگر بر اساس نقش ترکیبی تجربه برند مقصد، شخصیت برند مقصد و ارزش ویژه برند مقصد از دیدگاه گردشگران خارجی - صفحه:97-110

  tick  طراحی و تبیین مدل هتلداری سبز سودآور مبتنی بر استراتژی داده بنیاد - صفحه:269-284

  tick  مدل‌سازی ساختاری- تفسیری عوامل موثر بر توسعه گردشگری مذهبی در ایران با رویکرد آینده پژوهی - صفحه:285-296

  tick  گسترش مدل مفهومی مدیریت استعداد از منظر رفتاری در حوزۀ گردشگری با رویکرد کیفی - صفحه:83-96
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved