>
Fa   |   Ar   |   En
   رشد فناوری   
سال:1397 - دوره:14 - شماره:56


  tick  ارزش‌گذاری دانش در انتقال دانش بین‌سازمانی مطالعه موردی: خوشه صنعتی سفال لالجین - صفحه:49-55

  tick  بررسی تاثیرات متقابل میان هوش‌تجاری، رضایت و وفاداری مشتریان و ارزش ویژه برند در صنعت بهداشتی و سلولزی ایران - صفحه:33-40

  tick  تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد بانک‌های خصوصی با میانجی‌گری کیفیت خدمات (مورد مطالعه: بانک‌های خصوصی شهر کرمانشاه) - صفحه:41-48

  tick  تاثیر هویت‌سازمانی بر عملکرد کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان - صفحه:28-32

  tick  تحلیل بسترهای لازم جهت توسعه قطب علم و فناوری در استان قزوین - صفحه:10-16

  tick  شناسایی شاخص‌های موثر بر خلق دانش ملی، هوش ملی و تولید ناخالص داخلی (مرور ادبیات نظام‌مند) - صفحه:17-27

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر توسعه مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه (مورد مطالعه: مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان) - صفحه:1-9

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر موفقیت صنایع دانش‌بنیان - صفحه:56-62
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved