>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزش‌گذاری دانش در انتقال دانش بین‌سازمانی مطالعه موردی: خوشه صنعتی سفال لالجین  
   
نویسنده دزفولیان حمیدرضا ,سموئی پروانه
منبع رشد فناوري - 1397 - دوره : 14 - شماره : 56 - صفحه:49 -55
چکیده    امروزه دانش یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های رقابتی سازمان‌ها در عرصه اقتصاد جهانی است. در جهان کنونی که تولید کالاها و ارائه خدمات به صورت روزافزون «دانش‌محور» شده، دانش دارایی کلیدی برای کسب مزیت رقابتی و مهم‌ترین عامل برای ایجاد ارزش و درآمد پایدار در سازمان‌هاست، بنابراین لازم است هر سازمانی نسبت به کسب دانش‌های مورد نیازش اقدام نماید. محدودیت منابع سازمانی امکان کسب کلیه نیازهای دانشی را بطور همزمان نمی‌دهد، بنابراین با ارزش‌گذاری و اولویت‌بندی نیازهای دانشی می‌توان به‌گونه‌ای عمل کرد که منابع محدود سازمانی را در ابتدا صرف ضروری‌ترین و ارزش‌آفرین‌ترین نیازهای دانشی نمود و بدین ترتیب از منابع به بهترین شکل بهره برد. براین اساس در مدل پیشنهادی در مقاله پس از شناسایی کلیه دانش‌های صنعت مورد نظر، نیازهای دانشیِ سازمان مورد مطالعه استخراج می‌شود و با توجه به اهداف و شرایط سازمان، معیارهای مناسبی جهت اولویت‌بندی دانش‌ها برگزیده می‌شوند. در مرحله آخر با توجه به معیارهای منتخب، دانش‌های مورد نیاز اولویت‌بندی می‌شوند. نیازسنجی دانش‌های ضروری برای سازمان با کمک ماتریس swot صورت می‌گیرد تا بتوان دانش‌هایی که موجب تقویت نقاط قوت و بهترین استفاده از فرصت‌ها و همچنین رفع نقاط ضعف و گذر از تهدیدات می‌شوند را بدرستی شناسایی کرد. مطالعه موردی مقاله در صنعت سفالگری انجام شده و نتایج حاصل از اجرای آن در یک کارگاه سفالگری مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه نیازسنجی منجر به انتخاب 10 دانش از 24 دانش صنعت سفال گردید که با انتخاب پنج معیار و سه زیرمعیار دانش‌ها ارزش‌گذاری شده و برحسب اهمیتشان به منظور انتقال به کارگاه اولویت‌بندی شدند.
کلیدواژه انتقال دانش، ارزش‌گذاری، بهره‌وری، مطالعه موردی، صنعت سفال
آدرس دانشگاه بوعلی سینا, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, ایران
پست الکترونیکی hrdezfoolian@yahoo.com
 
   Improving the Productivity of Knowledge Transfer to Organizations: Case Study  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved