>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد بانک‌های خصوصی با میانجی‌گری کیفیت خدمات (مورد مطالعه: بانک‌های خصوصی شهر کرمانشاه)  
   
نویسنده سرخوندی سحر ,زینی وند راحله ,فیض جوادیان حامد
منبع رشد فناوري - 1397 - دوره : 14 - شماره : 56 - صفحه:41 -48
چکیده    شناسایی نیازها و خواسته‌های کارکنان و مشتریان همواره در برگیرنده مجموع‌هایی از زوایای پنهان بوده که متناسب با فرهنگ و شرایط هر کشور پیچیدگی‌های خاصی را در خود پرورش داده است، در این میان مدیریت دانش ابزار سودمندی برای سازمان‌هاست تا سرمایه خود را توسعه دهند و عملکرد مطلوب را بیشینه کنند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد بانک‌های خصوصی با میانجی‌گری کیفیت خدمات در بانک‌های خصوصی شهر کرمانشاه می‌باشد. روش تحقیق از نوع روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه بوده و جزء تحقیقات کاربردی محسوب می‌گردد. جامعه آماری این پژوهش بانک‌های خصوصی (پارسیان، پاسارگاد، کارآفرین، سامان و بانک آینده) شهر کرمانشاه بوده، حجم نمونه در این پژوهش برابر با 100 نفر و روش نمونه‌گیری در این پژوهش تمام شماری می‌باشد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها براساس ماهیت داده‌ها و شیوه‌ی بیان فرضیات در قالب آماره‌های پراکندگی مرکزی و مدل‌های رگرسیونی با متغیر پنهان با نرم‌افزارهای spss و amos صورت گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که؛ مدیریت دانش بر عملکرد و کیفیت خدمات بانک‌های خصوصی موثر بوده، کیفیت خدمات نیز بر عملکرد بانک‌های خصوصی تاثیر مثبت و معناداری داشته و با توجه به بحث میانجی‌گری متغیر کیفیت خدمات، مدیریت دانش هم به‌طور مستقیم بر عملکرد بانک‌های خصوصی و هم به‌واسطه متغیر کیفیت خدمات می‌تواند بر عملکرد بانک‌های خصوصی تاثیر بگذارد.
کلیدواژه مدیریت دانش، کیفیت خدمات، عملکرد بانک‌های خصوصی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه, گروه آمار, ایران
پست الکترونیکی feizjavadian@yahoo.com
 
   Impact of Knowledge Management on Private Banks Performance Through Mediation of Service Quality (Case Study: Private Banks of Kermanshah)  
   
Authors zeynivand Rahele ,sorkhvandi sahar ,feizjavadian seid hamed
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved