>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیرات متقابل میان هوش‌تجاری، رضایت و وفاداری مشتریان و ارزش ویژه برند در صنعت بهداشتی و سلولزی ایران  
   
نویسنده آقائی رضا ,آقایی میلاد
منبع رشد فناوري - 1397 - دوره : 14 - شماره : 56 - صفحه:33 -40
چکیده    امروزه سازمان‌ها در محیطی مشغول به فعالیت هستند که اصلی‌ترین جزء آن فضای عدم اطمینان به سبب شکل‌گیری رقابت و فضای رقابتی در بازار است و هوشمندی در کسب و کار می‌تواند موجب ایجاد رضایت در مشتریان و وفادارسازی انها به سازمان گردد که در نهایت این امر به رشد سودآوری و بهبود ارزش ویژه برند سازمان کمک می‌نماید. از این رو و با توجه به اهمیت این مساله، هدف از این مطالعه بررسی ارتباط متغیرهای هوش تجاری، رضایت و وفاداری مشتریان و ارزش ویژه برند در صنعت بهداشتی و سلولزی ایران است. این تحقیق با استفاده از نظرات 10 نفر از خبرگان صنعت و روش dematel به بررسی روابط میان متغیرهای تحقیق می‌پردازد. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر وجود روابط سیستمی و شبکه‌ای میان متغیرهای تحقیق می‌باشد. همچنین نتایج تحقیق بیانگر آن است که رابطه میان هوش تجاری و متغیرهای رضایت و ارزش ویژه برند رابطه‌ای دوسویه است و بر مبنای نتایج حاصل، وفاداری، هوش تجاری و ارزش ویژه برند متاثر از رضایت مشتریان خواهد بود.
کلیدواژه هوش تجاری، رضایت مشتریان، وفاداری مشتریان، ارزش ویژه برند، صنعت بهداشتی و سلولزی
آدرس سازمان مدیریت صنعتی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
پست الکترونیکی milad.aghaee@ymail.com
 
   The Impacts of Business Intelligence, Customer and Loyalty Satisfaction and Brand Value in Iran Hygienic and Cellulose Industry  
   
Authors Aghaee Milad ,Aghaei Reza
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved