>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت منابع انسانی در ورزش   
سال:1397 - دوره:6 - شماره:1


  tick  ارائه مدل اثر سخت‌کوشی روانی بر کارآفرینی فردی با تاکید بر نقش میانجی کارآمدی درونی (مطالعه موردی: معلمان ورزش استان گلستان) - صفحه:69-87

  tick  ارائه معیارهای گزینش مدیران عالی سازمان‌های ورزشی - صفحه:35-49

  tick  ارتباط علی توانمندسازی و خلاقیت کارکنان با سبک‌های رهبری در ادارات تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ایران - صفحه:109-123

  tick  تاثیر اعتماد سازمانی و تعهد حرفه‌ای بر بهره وری نیروی انسانی در اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان‌شرقی - صفحه:161-178

  tick  تاثیر صداقت رفتاری و ادراک سیاست‌های سازمانی بر اعتماد کارکنان وزارت ورزش و جوانان - صفحه:143-159

  tick  تبیین نقش هوش سازمانی بر اثربخشی سازمانی با بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی (کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی) - صفحه:125-142

  tick  تحلیل عوامل موثر بر توسعه صنعت ورزش ایران با رویکرد داده‌بنیاد - صفحه:89-107

  tick  تدوین الگوی اثر توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر مدیریت بحران با توجه به نقش مدیریت تغییر در ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان - صفحه:51-67

  tick  طراحی مدل مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان‌های ورزشی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری - صفحه:17-34

  tick  طراحی و تبیین مدل داوطلبی در ورزش دانش آموزی ایران - صفحه:1-15
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved