>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل عوامل موثر بر توسعه صنعت ورزش ایران با رویکرد داده‌بنیاد  
   
نویسنده رضایی شمس الدین ,صالحی پور مژگان
منبع مديريت منابع انساني در ورزش - 1397 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:89 -107
چکیده    هدف: این پژوهش با هدف تحلیل عوامل موثر بر صنعت ورزش ایران انجام شده است.روش‌شناسی: این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد به‌عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داد‌ه‌ها، مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه‌های عمیق و باز با 23 نفر از نخبگان آگاه از موضوع مورد بحث است. روایی این پژوهش توسط مصاحبه‌شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تایید گردید. پایایی نیز با استفاده از روش مطالعه حسابرسی فرآیند نتایج 90% به‌دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است.یافته‌ها: بر اساس نتایج به‌دست آمده از مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه‌های عمیق، عوامل سیاست‌زدایی، مدیریت اثربخش و کارآمد، توسعه منابع انسانی، ارتقاء زیرساخت‌ها و توسعه فضاهای ورزشی استاندارد، طراحی نظام استعدادیابی، اصلاح ساختار، تجاری‌سازی، خصوصی‌سازی و استقرار مکانیزم توسعه صنعت ورزش به‌عنوان ده مولفه موثّر در توسعه صنعت ورزش ایران شناسایی و استخراج گردید. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که مهمترین موانع توسعه صنعت ورزش ایران سیاست‌زدگی و ورود افراد بازنشسته نظامی و دولتی به این صنعت است.
کلیدواژه صنعت ورزش، مدیریت اثربخش، سیاست‌زدایی
آدرس دانشگاه ایلام, گروه علوم ورزشی, ایران, دانشگاه ایلام, گروه علوم ورزشی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved