>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه معیارهای گزینش مدیران عالی سازمان‌های ورزشی  
   
نویسنده سلیمی مهدی ,علوی فرشید ,سلیمانی محبوبه
منبع مديريت منابع انساني در ورزش - 1397 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:35 -49
چکیده    هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه معیارهای گزینش مدیران عالی سازمان های ورزشی بود. روش شناسی: روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی، و به لحاظ نوع توصیفی زمینه یابی بود. جامعه آماری پژوهش را دو گروه اعضای هیات علمی مدیریت ورزشی کشور؛ و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان، و مدیران فدراسیون های ورزشی تشکیل دادند که در مجموع حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 241 نفر تعیین و به صورت تصادفی گزینش گردیدند. جهت جمع آوری معیارهای مورد نظر ابتدا به مطالعه کتابخانه ای، مرور پیشینه مرتبط، و مصاحبه باز با 7 نفر از اساتید صاحب نظر در این حوزه اقدام گردید. در گام بعد با استفاده از تکنیک دلفی و بر اساس نظرات 5 استاد صاحب اثر و برجسته مدیریت ورزشی، در طی چهار مرحله علاوه بر تایید روایی صوری و محتوا، پرسشنامه تحقیق در قالب 57 شاخص طراحی و سازماندهی شد. یافته ها: در مرحله نهایی و بررسی روایی سازه پرسشنامه با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی در محیط نرم افزار spss، الگوی مورد نظر در قالب 2 مولفه (ذاتی و اکتسابی)، 6 زیر مولفه، و 45 شاخص (ذاتی ادراکی (9 شاخص)، ذاتی انسانی (6 شاخص)، ذاتی فنی (7 شاخص)، اکتسابی ادراکی (10 شاخص)، اکتسابی انسانی (6 شاخص)، و اکتسابی فنی (7 شاخص)) مورد تایید واقع شد.نتیجه‌گیری: توجه به معیارهای ارائه شده در هنگام گزینش مدیران عالی ورزشی می تواند شانس موفقیت سازمان را بالاتر ببرد.
کلیدواژه سازمان های ورزشی، مدیران عالی، معیارهای گزینش
آدرس دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم ورزشی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم ورزشی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved