>
Fa   |   Ar   |   En
   حقوق اداری   
سال:1399 - دوره:8 - شماره:25


  tick  اشتباه و سوء‌استفاده از اختیار مقام اداری در آیینه نظارت قضایی نظام‌های حقوقی انگلستان، فرانسه و ایران - صفحه:49-71

  tick  اصل تناسب جرم و مجازات در قلمرو تخلفات اداری - صفحه:255-273

  tick  بررسی رویه شکلی شورای نگهبان در انطباق مقررات دولتی با شرع - صفحه:207-223

  tick  بررسی وضعیت سیاست‌گذاری عمومی و خط‌مشی‌‌گذاری دولت در دوره‌های آموزشی مهارتی در ایران - صفحه:225-254

  tick  تحلیل و بررسی رای وحدت رویۀ شماره 792 هیات عمومی دیوان عالی کشور؛ از توسعۀ صلاحیت دیوان عدالت اداری تا صیانت از منفعت عمومی - صفحه:97-116

  tick  جستاری در اعمال نظارت مطلوب بر انتشار صوت و تصویر در فضای مجازی از منظر حقوقی - صفحه:139-160

  tick  شناسایی مولفه‌های مدیریت استعداد با تاکید بر ماندگاری منابع دانشی با استفاده از روش فراترکیب - صفحه:161-184

  tick  طراحی الگوی جامع پیشایندهای انگیزه خدمت عمومی در سازمان‌های حاکمیتی - صفحه:9-47

  tick  معیارها و شرایط عمومی قراردادهای جدید نفتی ایران از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی - صفحه:117-137

  tick  نقد مقررات تجدیدنظرخواهی و اعتراض به آراء انضباطی بازار اوراق بهادار - صفحه:185-206

  tick  چارچوب حقوقی قراردادهای مشارکت در پروژه‌های عمومی شهرداری - صفحه:73-95
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved