>
Fa   |   Ar   |   En
   فرایند مدیریت و توسعه   
سال:1393 - دوره:27 - شماره:4


  tick  ارایه الگوی سازمان متعالی با تاکید بر رویکرد اسلامی - صفحه:3-23

  tick  بررسی نقش میانجی راهبردهای ترکیبی رقابتی و رویکرد مبتنی بر منابع در تاثیر ساختار بر عملکرد سازمانی - صفحه:67-89

  tick  تاثیر عناصر انعطاف پذیری تولید بر عملکرد کسب و کار در بنگاه های تولیدی صنعت خودرو و کاشی و سرامیک: مطالعه پیمایشید سطح زنجیره - صفحه:91-115

  tick  سنجش راهبردی مدیریت دانش سازمانی مبتنی بر روش ترجمه سیستمی راهبرد با رویکرد فازی: مطالعه موردی - صفحه:165-197

  tick  شناسایی و رتبه بندی عوامل پیش برنده و بازدارنده تسهیم دانش در یک سازمان دولتی - صفحه:25-46

  tick  مقایسه عناصر آمیخته بازاریابی و ابعاد ارزش ویژه برند گروه های خرید زن و مرد در فروشگاه های زنجیره ای (فروشگاه رفاه، شهروند و هایپراستار و اتکا) - صفحه:139-163

  tick  واکاوی عوامل موثر بر اخلاق سازمانی با استفاده از مدل یابی معادله ساختاری - صفحه:47-66

  tick  پژوهشی در تاثیر گذاری ارزش پیشنهادی حوزه واسط مشتری، جهت طراحی مدل کسب و کار همراه با رویکرد Bmo - صفحه:117-138
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved