>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت بیابان   
سال:1396 - دوره:5 - شماره:10


  tick  ارزیابی بیابان‌زایی در شرق اصفهان با استفاده از روش تلفیقی مدل مدالوس و ارزیابی چند معیاره (Mca) - صفحه:99-115

  tick  ارزیابی تخریب اراضی با استفاده از شاخص‌های به‌دست‌ آمده از داده‌های ماهواره‌ای - صفحه:43-56

  tick  ارزیابی توانایی مدل انتقال تابشی و تصاویر مودیس در برآورد عمق نوری هواویزها - صفحه:13-27

  tick  استفاده از خوارزمیک انتخاب ویژگی به‌منظور پیش‌بینی مقدار تبخیر و تعرق با کمترین داده - صفحه:1-12

  tick  برآورد بیلان آب مجازی در بخش کشاورزی در استان هرمزگان طی ‌دهه گذشته - صفحه:116-129

  tick  بررسی تاثیر جنگل‌های تاغ دست‌کاشت دشت یزد-اردکان بر منابع آب زیرزمینی - صفحه:87-98

  tick  تاثیر تنش شوری بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گونه دیودال (Ammodendron Persicum Conollyi ) - صفحه:57-67

  tick  ویژگی‌های ریخت شناسی رسوبات بادی و بادهای فرساینده دشت سیستان - صفحه:28-42

  tick  پایش خشکسالی و تاثیر آن بر پوشش گیاهی با استفاده از فناوری‌های سنجش از دور بررسی موردی: استان یزد، سال‌های 1994 تا 2014 - صفحه:68-86
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved