>
Fa   |   Ar   |   En
   زراعت و فناوری زعفران   
سال:1397 - دوره:6 - شماره:3


  tick  اثر کود‌های زیستی و نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گلبرگ زعفران (.Crocus Sativus L) - صفحه:309-322

  tick  ارزیابی تاثیر مبدا بنه، وزن بنه و محلول‌پاشی برگی بر عملکرد کمی و کیفی زعفران (.Crocus Sativus L) - صفحه:269-277

  tick  بررسی اثر چند روش‏ فیزیکی و زراعی بر جمعیت کنه (Rhizoglyphus Robini) و عملکرد کلاله زعفران (.Crocus Sativus L) - صفحه:323-337

  tick  بررسی راهبردهای قیمت گذاری زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک - صفحه:355-366

  tick  بررسی فلور و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع زعفران (.Crocus Sativus L) استان خراسان رضوی - صفحه:339-353

  tick  تاثیر نهاده‌های کیفی کنترل نشده بر کارایی مزارع زعفران (مطالعه موردی شهرستان قائن) - صفحه:383-391

  tick  تحلیل اقتصادی آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت نا اطمینانی نرخ ارز بر صادرات زعفران ایران - صفحه:367-381

  tick  مطالعه اثر کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی‌های بنه‌های دختری و گل زعفران (.Crocus Sativus L) - صفحه:291-308

  tick  مقایسه تاثیر روش ها و سطوح آبیاری بر سطح برگ و تولید بنه دختری در گیاه زعفران (.Crocus Sativus L) - صفحه:279-290
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved