>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه اثر کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی‌های بنه‌های دختری و گل زعفران (.Crocus Sativus L)  
   
نویسنده شریعتمداری زکیه ,شور محمود ,رضوانی مقدم پرویز ,تهرانی فر علی ,احمدیان احمد
منبع زراعت و فناوري زعفران - 1397 - دوره : 6 - شماره : 3 - صفحه:291 -308
چکیده    به‌منظور ارزیابی ویژگی‌های بنه دختری و عملکرد زعفران (crocus sativus l.) در پاسخ به کودهای آلی و شیمیایی آزمایشی طی دو سال زراعی 93-1392 به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح‌های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان زاوه اجرا شد. فاکتور اول شامل کودآلی در 6 سطح (کود گوسفندی (10 تن در هکتار)، کود گاوی (30 تن در هکتار)، ورمی کمپوست (6 تن در هکتار)، کود مرغی (5 تن در هکتار)، کمپوست زباله شهری (9 تن در هکتار) و شاهد) و فاکتور دوم کود شیمیایی در دو سطح (مصرف کود شیمیایی (نیتروژن و فسفر به ترتیب 100 کیلوگرم در هکتار اوره و 80 کیلوگرم در هکتارسوپر فسفات تریپل) و عدم مصرف کود شیمیایی) بود. صفات مورد بررسی در این پژوهش صفات کمی بنه‌های دختری در سال کشت و صفات گل در سال دوم کشت بود. شاخص‌های مورد ارزیابی شامل وزن کل بنه در واحد سطح، متوسط تعداد جوانه‌ها در هر بنه، قطر بنه و تعداد بنه‌های دختری به تفکیک در گروه های وزنی، تعداد گل، وزن تر گل، وزن خشک کلاله و خامه در مترمربع و شاخص برداشت کلاله بود. مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای موردمطالعه نشان داد که بیشترین و کمترین تعدادکل بنه به ترتیب در تیمار شاهد + مصرف کودشیمیایی (228 بنه در مترمربع) و در تیمار کود مرغی + عدم مصرف کودشیمیایی (177 بنه در مترمربع) می‌باشد. بیشترین و کمترین وزن کل بنه (به ترتیب 1875.67 و 1623.27 گرم در مترمربع) و متوسط وزن بنه (به ترتیب 10.94 و 7.75 گرم در مترمربع) و متوسط قطر بنه (به ترتیب 3 و 2.72 سانتی متر) و متوسط تعداد جوانه (به ترتیب 8 و 1.33 جوانه در هر بنه) به ترتیب در تیمار کود مرغی + عدم مصرف کود شیمیایی و تیمار شاهد + با مصرف کود شیمیایی به‌دست آمد. تیمار شاهد + با مصرف کودشیمیایی بیشترین درصد بنه در گروه وزنی کمتر از 4 گرم (12.64 درصد) و 4.1 تا 8 گرم (10.31 درصد) را به خود اختصاص داد. بیشترین درصد بنه در گروه وزنی 8.1 تا 12 گرم (16.77 درصد)، درصد بنه در گروه وزنی 12.1 تا 16 گرم (18.10 درصد) و بیشتر از 16.1 گرم (31.38 درصد) در تیمار کود مرغی + بدون مصرف کودشیمیایی به‌دست آمد. نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای موردمطالعه برویژگی‌های گل زعفران نشان داد بیشترین و کمترین تعداد گل (به ترتیب 142 و 56 گل در مترمربع)، وزن تر گل (به ترتیب 50.20 و 17.60 گرم در مترمربع)، وزن خشک خامه (به ترتیب 0.405 و 0.169 گرم در مترمربع)، وزن خشک کلاله (به ترتیب 0.685 و 0.080 گرم در مترمربع) و شاخص برداشت کلاله (به ترتیب 0.0082 و 0.0011) درنتیجه مصرف کود مرغی + عدم مصرف کود شیمیایی و تیمار شاهد + مصرف کودشیمیایی حاصل شد. نتایج نشان داد عملکرد گل زعفران در سال دوم تحت تاثیر مستقیم وزن بنه‌های دختری تولیدشده در سال اول بود. به‌طورکلی نتایج این آزمایش نشان داد کاربرد کودهای آلی در مقایسه با کود شیمیایی اثر بیشتری بر ویژگی بنه‌های دختری زعفران و عملکرد زعفران داشت.
کلیدواژه تعدادگل، شاخص برداشت کلاله، قطر بنه، وزن‌تر گل، وزن‌خشک کلاله
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد، پردیس بین الملل, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه باغبانی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه اگرواکولوژی, ایران, دانشگاه فردوسی, دانشکده کشاورزی, گروه باغبانی, ایران, دانشگاه تربت حیدریه, پژوهشکده زعفران, گروه تولیدات گیاهی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved