>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت بر آموزش سازمان ها   
سال:1399 - دوره:9 - شماره:1


  tick  ارزیابی تاثیر استراتژی‌های مدیریت دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان در محل کار (مطالعه موردی: سازمان‌های دانش‌محور) - صفحه:333-362

  tick  استراتژی های آموزش و یادگیری و نوآوری کارآفرینانه در عصر انقلاب صنعتی چهارم در شرکت های صنایع غذایی شهرک های صنعتی شهر اهواز - صفحه:221-257

  tick  بررسی تاثیر درهم‌تنیدگی شغلی و سازمانی بر قصد ترک خدمت معلمان آموزش و پرورش: نقش تعدیلگر مرحله کارراهه شغلی - صفحه:199-219

  tick  بررسی تاثیر رهبری خدمت گزار بر هویت سازمانی با توجه به نقش تعدیلگری هوش معنوی (مورد مطالعه: کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 مشهد) - صفحه:115-145

  tick  بررسی رابطه بین مهارت‌‌‌‌‌‌های کوانتومی مدیران با بهسازی نظام تصمیم‌گیری با تاکید بر نقش میانجی سیاست‌گذاری - صفحه:175-198

  tick  بررسی روابط بین ادراکات محیطی کلاسی با اضطراب امتحان با نقش واسط اهداف پیشرفت:(یک مدل علّی) - صفحه:279-308

  tick  تاثیر یادگیری سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی - صفحه:259-278

  tick  تحلیل روابط ساختاری اجتماع یادگیری حرفه‌ای و تعهد معلمان با نقش میانجی کارآمدی جمعی - صفحه:91-113

  tick  شناسایی اکوسیستم کارآفرینی آموزشی، فرصت ها و تهدیدهای آن - صفحه:309-331

  tick  طراحی الگوی توسعه حرفه­ای مدیران مدارس ابتدایی در اُفق 1404 با رویکرد مبتنی بر نظریه داده ­بنیاد - صفحه:13-51

  tick  مطالعۀ کیفی تجربۀ اعضای جامعۀ مدرسه از رهبری موازی در مدارس - صفحه:53-90

  tick  نقش یادگیری و جو آموزش سازمانی در عملکرد شغلی: سهم متغیر ظرفیت یادگیری سازمانی - صفحه:147-174
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved