>
Fa   |   Ar   |   En
   Journal Of Research Development In Nursing And Midwifery   
سال:1394 - دوره:12 - شماره:1


  tick  آگاهی و عملکرد کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی در خصوص اصول و تجهیزات مورد استفاده در جابجایی بیماران در مراکز اورژانس 115 استان اصفهان - صفحه:111-117

  tick  احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان - صفحه:76-84

  tick  ادراک مدرسین پرستاری از دشواری نقش: مطالعه کیفی - صفحه:64-75

  tick  ارتباط استرس شغلی با سلامت روان در کارکنان مرد فوریت های پزشکی اورژانس استان گلستان - صفحه:29-38

  tick  ارتباط سطح سرمی آهن و روی در نیمه اول بارداری با وقوع زایمان زودرس: مطالعه طولی آینده نگر - صفحه:39-46

  tick  افسردگی حین بارداری و بروز پره اکلامپسی درسه ماهه سوم بارداری زنان مراجعه کننده به مراکز مراقبت‌های پره ناتال شهر اصفهان 89 تا 91 - صفحه:103-110

  tick  تاثیر ارزشیابی مهارت های بالینی به شیوه داپس بر میزان عملکرد بالینی دانشجویان سال چهارم پرستاری - صفحه:8-16

  tick  تاثیر محلول سرد همودیالیز بر افت فشار خون و برخی تدابیر درمانی مرتبط - صفحه:56-63

  tick  رابطه اختلالات اضطرابی با کیفیت زندگی در بیماران دیابتی نوع دو - صفحه:94-102

  tick  رابطه فرسودگی پرستاران با برخی شرایط حرفه ای - صفحه:47-55

  tick  رضایت بیمار از انجام مراقبت بوسیله دانشجو؛ یک مطالعه مقطعی - صفحه:85-93

  tick  سنجش آپنه انسدادی خواب در بیماران انفارکتوس میوکارد با پرسشنامه Stop-Bang در بخش Ccu بیمارستان های شهرستان کرج در سال 88 - صفحه:17-28

  tick  مقایسه اثر ضد درد قرص آگنوگل و کپسول مفنامیک اسید در درمان دیسمنوره اولیه - صفحه:1-7

  tick  منابع استرس زا در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان - صفحه:118-126
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved