>
Fa   |   Ar   |   En
   Journal Of Research Development In Nursing And Midwifery   
سال:1391 - دوره:9 - شماره:1


  tick  ارتباط احساس تنهایی با رضایت از زندگی در سالمندان(شهرهای گرگان و گنبد) - صفحه:61-68

  tick  تاثیر آموزش الکتروشوک درمانی بر وضعیت شناختی بیماران بستری شده در بخش اعصاب و روان بیمارستان پنج آذر شهر گرگان - صفحه:16-23

  tick  تاثیر آموزش مهارت های مقابله با اضطراب بر رضایت از زندگی دانش آموزان در یکی از دبیرستان های دخترانه شهرستان گرگان سال 1389 - صفحه:1-8

  tick  تاثیر برنامه آموزشی بر اساس الگوی پرسید بررفتارهای پیشگیری کننده از تب مالت در روستاییان شهرستان خمین - صفحه:51-60

  tick  تاثیر برنامه خودمدیریتی بر وضعیت سلامت بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس - صفحه:24-33

  tick  تاثیر حضور همراه بر رضایتمندی، اضطراب و درد زایمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان هاجر(س) شهرکرد در سال1389 - صفحه:41-50

  tick  تاثیر ژل تتراکایین 4 درصد برکاهش درد عضلانی ناشی از تزریق واکسن ثلاث در کودکان دو ماهه - صفحه:9-15

  tick  دیدگاه دانشجویان مامایی درباره ارزشیابی بالینی مبتنی بر دفترچه ثبت مهارت های بالینی - صفحه:103-111

  tick  فراوانی عفونت تریکوموناس واژینالیس در زنان علامت دار ارجاعی به آزمایشگاه ها در شهر زنجان در سال 1389 - صفحه:69-75

  tick  مقایسه دانش و عملکرد پرستاران و دانشجویان پرستاری در ارتباط با پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی - صفحه:76-83

  tick  مهارت های مطالعه در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان - صفحه:34-40

  tick  میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر گرگان از روش های جلوگیری از بارداری در سال 1387 - صفحه:94-102

  tick  وضعیت سلامت روان و ارتباط آن با رفاه خانواده در دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان سلماس در سال 1389 - صفحه:84-93
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved