>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر ژل تتراکایین 4 درصد برکاهش درد عضلانی ناشی از تزریق واکسن ثلاث در کودکان دو ماهه   
   
نویسنده فرهادی ابوالفضل ,فرهادی صادق
منبع journal of research development in nursing and midwifery - 1391 - دوره : 9 - شماره : 1 - صفحه:9 -15
چکیده    چکیده زمینه و هدف: درد، احساسی ناخوشایند و پدیده ای چند بعدی است که با آسیب های بالقوه یا بالفعل با فتی همراه است . شیر خواران و کودکان قبل از دو سالگی در چندین نوبت واکسینه می شوند . بسیاری از این واکسن ها تزریقی بوده و درد ناک می باشند. تزریق واکسن ثلاث در ایران از 2ماهگی شروع وتا 6-4 سالگی در 4 نوبت تزریق می شود. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه تاثیر تتراکایین 4 درصد موضعی با دارونما بر کاهش درد ناشی از تزریق عضلانی واکسن ثلاث در کودکان 2 ماهه بود. روش بررسی: در این پژوهش، تعداد 40 نفر از شیر خواران 2 ماهه با استفاده از نمونه گیری آسان انتخاب و به طور تصادفی در یکی از گروه های مداخله و دارونما تخصیص یافتند. در این پژوهش دو نوع تزریق انجام شد؛ یک تزریق با استفاده از ژل تتراکایین 4 درصد و تزریق دیگر با استفاده از دارونما صورت گرفت. شدت درد ناشی از تزریق، توسط یک پرستار متخصص کودکان و با استفاده از مقیاس FLACC نمره گذاری شد . یافته ها: نتایج نشان داد که تتراکایین موضعی 4 درصد تاثیر معنی داری برکاهش شدت درد ناشی از تزریق عضلانی واکسن ثلاث نداشت. اگرچه میانگین شدت درد در گروه مورد 3/8 و در گروه دارونما 1/9 درصد بود، اما زمان رهایی از درد و بازگشت به حالت اولیه در گروه مورد بسیار کمتر از گروه پلاسیبو بود. نتیجه گیری: اگرچه استفاده موضعی از ژل تتراکایین 4 درصد از نظر آماری تاثیر معنی داری در کاهش شدت درد ناشی از تزریق واکسن ثلاث در کودکان 2ماهه نداشت، اما میانگین شدت درد در گروه مورد کمتر از گروه دارونما بود و نیاز به مطالعات بیشتری است تا مشخص شود که آیا تتراکایین موضعی بر درد موثر است یا خیر.
کلیدواژه درد عضلانی ,کودکان ,ژل تتراکایین ,تزریق عضلانی ,کاهش درد ,واکسن ثلاث
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved