>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جامعه شناسی معاصر   
سال:1400 - دوره:10 - شماره:19


  tick  بررسی تاثیر جنسیت بر محتوا در آثار گُلی ترقی برپایۀ نظریۀ لیکاف - صفحه:71-88

  tick  تحلیل گفتمان انتقادی فساد در مطبوعات ایران دهۀ 90 - صفحه:43-70

  tick  تحلیل گفتمان رفاه و تامین اجتماعی در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی - صفحه:89-115

  tick  تحلیلی بر کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان خارجی دانشگاه اصفهان - صفحه:117-145

  tick  خیابان به‌مثابه فضای اجتماعی: فراتحلیل پژوهش‌های مرتبط با منظر شهری در ایران دهۀ 90 - صفحه:227-249

  tick  عوامل تاثیرگذار بر رفتار مصرف‌کنندگان دوستدار محیط زیست؛ مطالعۀ موردی: سازمان‌های مردم نهاد محیط‌زیستی شهر مشهد - صفحه:295-320

  tick  نقش رسانه‌های اجتماعی در آیندۀ هویت‌های قومی ایرانی - صفحه:321-346

  tick  نقش نظام ارزشی در مصرف فرهنگی در شهر کرمانشاه - صفحه:201-226

  tick  هویت ملی در جامعۀ ایران و چالش‌ها و مشکلات آن: مرور نظام‌مند مقاله‌های علمی-پژوهشی کمّی (1377-1398) - صفحه:177-199

  tick  واکاوی روند کاهش تعاملات و ارتباطات بین اعضای خانواده و بین خانواده‌ها و نتایج آن - صفحه:147-176

  tick  وضعیت سرمایۀ اجتماعی در استان کردستان؛ آسیب‌ها، راهبردها و برنامه‌های تقویت سرمایۀ اجتماعی - صفحه:9-41

  tick  پدیدارشناسی ادراک زنان سرپرست خانوار از خود در دو عرصۀ خصوصی و عمومی - صفحه:251-293
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved