>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی دریا   
سال:1395 - دوره:8 - شماره:30


  tick  اثرات منفی کمبود اسیدآمینه‌های لایزین و متیونین در جیره بر عملکرد رشد و ترکیب شیمیایی بدن ماهی صبیتی جوان (Sparidentex Hasta) - صفحه:27-38

  tick  بررسی ترکیب شیمیایی، اسید چرب، اسید امینه و رنگ‌دانه‌ها در پودر Arthrospira Platensis - صفحه:39-46

  tick  بررسی رفتار جهت‌گیری خرچنگ منزوی Diogenes Avarus تحت تاثیر بوی غذا و بوی شکارچی - صفحه:1-14

  tick  بررسی غلظت کادمیوم (Cd) و روی (Zn) در عضله ماهی کفشک (Brachirus Orientalis) در بنادر بوشهر و عسلویه - صفحه:83-95

  tick  تعیین برخی شاخص های خونی و ایمنی بچه ماهیان استرلیاد (Acipenser Ruthenus) تغذیه‌شده با سطوح مختلف افزودنی گیاهی - صفحه:15-26

  tick  جذب سطحی کادمیوم توسط توده غیرزنده جلبک Sp. Scenedesmus از محلول‌های آبی: مطالعات ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک - صفحه:47-62

  tick  شناسایی مولکولی و ارزیابی ژنتیکی ماهی شیر Scomberomorus Commerson بر اساس D-Loop ژنوم میتوکندریایی در خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای عرب با استفاده از تکنیک High Resolution Melting Real Time Pcr - صفحه:63-72

  tick  شناسایی مولکولی و موفولوژیک گونه های خانواده Cerithiidae در سواحل صخره ای شمال خلیج‌فارس - صفحه:73-82
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved