>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی دریا   
سال:1398 - دوره:11 - شماره:42


  tick  اثر ترکیبی توفوردی با کینتین، بنزیل امینو پورین و اسید سالیسیلیک بر رشد و محتوای متابولیت-های جلبک Chlorella Sorokiniana - صفحه:41-58

  tick  اثر تغییرات فصل بر اسیدهای چرب بافت عضله ماهی حلوا سفید (Pampus Argenteus) صیدشده از خلیج‌فارس - صفحه:87-96

  tick  ارزیابی سلامت اکوسیستم رویشگاه حرای مِلِ‌گنزه با استفاده از روش شاخص اکولوژیک جوامع ماکروبنتوز - صفحه:33-40

  tick  غلظت مس، روی و آهن در عضله و کبد ماهیان شیر (Scomberomorus Commerson) و قباد (Scomberomorus Guttatus) در شمال خلیج‌فارس - صفحه:75-86

  tick  غلظت موثر میانی (Ec50) آلکیل بنزن سولفونات خطی بر ریز جلبک سبز دریایی Nannochloropsis Oculata - صفحه:1-8

  tick  مطالعه بافتی مراحل رسیدگی غدد جنسی ماهی سرخو چشم درشت (Lutjanus Lutjanus) در آب‌های جنوبی ایران - صفحه:9-20

  tick  میزان آلودگی دو فلز سرب و نیکل در رسوبات و ریشه و برگ گیاه چندل در تالاب بین‌المللی خور آذینی در ایران - صفحه:21-32

  tick  پویایی‌شناسی آترین‌ماهی Atherina Caspia (Eichwald, 1838) در خلیج گرگان-جنوب شرق دریای خزر - صفحه:59-74
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved