>
Fa   |   Ar   |   En
   غلظت موثر میانی (Ec50) آلکیل بنزن سولفونات خطی بر ریز جلبک سبز دریایی Nannochloropsis Oculata  
   
نویسنده مختاریان محسن ,زمانی احمدمحمودی رسول ,فتح الهی مهرداد
منبع زيست شناسي دريا - 1398 - دوره : 11 - شماره : 42 - صفحه:1 -8
چکیده    در مطالعه ی حاضر غلظت موثر میانی ec50 آلکیل بنزن سولفونات خطی بر ریز جلبک nannochloropsis oculata بررسی شد. آزمایش با 21 گروه شامل 1 گروه شاهد و 6 تیمار (هر یک با سه تکرار) در یک دوره ی 72 ساعته در دمای 25 درجه سانتی گراد و ph 6.9 در تیر 1396 انجام شد. غلظت آلکیل بنزن سولفونات خطی در تیمارهای اول تا ششم به ترتیب برابر 2، 2.5، 3، 4، 5 و 7 میلی گرم در لیتر در نظر گرفته شد. پس از انجام آزمایش و شمارش جلبک ها، درصد بازدارندگی در هر غلظت محاسبه گردید. همچنین مقادیر غلظت موثر میانی با استفاده از آزمون رگرسیون پروبیت محاسبه شد. غلظت موثر میانی ec50 آزمایش برابر با 3.05 میلی گرم بر لیتر به دست آمد. ازآنجایی‌که میزان شوینده ها در اکوسیستم های دریایی رو به افزایش است؛ بنابراین به‌منظور کاهش اثرات جبران rlm;ناپذیر آن‌ها بر موجودات اکوسیستم های آبی به‌ویژه ریز جلبک‌ها باید با کاربرد شوینده هایی با تجزیه پذیری بالا به جای شوینده هایی که ماندگاری بالایی در طبیعت دارند، اثرات شوینده ها بر موجودات را کاهش داد.
کلیدواژه ریز‌جلبک Nannochloropsis Oculata، سورفاکتانت‌ها، آلکیل بنزن سولفونات خطی، غلظت‌های بازدارنده
آدرس دانشگاه شهرکرد, گروه شیلات و محیط زیست, ایران, دانشگاه شهرکرد, گروه شیلات و محیط زیست, ایران, دانشگاه شهرکرد, گروه شیلات و محیط زیست, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved