>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر تغییرات فصل بر اسیدهای چرب بافت عضله ماهی حلوا سفید (Pampus Argenteus) صیدشده از خلیج‌فارس  
   
نویسنده مرادی مونا ,رمضانی فرد احسان ,ماشینچیان مرادی علی
منبع زيست شناسي دريا - 1398 - دوره : 11 - شماره : 42 - صفحه:87 -96
چکیده    وجود مقدار زیادی از اسیدهای چرب چند غیراشباع بلند زنجیره در ماهیان و بخصوص ماهیان دریایی، آن‌ها را به یکی از منابع غذایی ارزشمند برای انسان تبدیل می‌کند. در این پژوهش میزان اسیدهای چرب و تجزیه تقریبی عضله ماهی حلوا سفید (pampus argenteus) در دو فصل زمستان و تابستان موردبررسی قرار گرفت. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر تغییرات فصلی بر پروفایل اسیدهای چرب بافت عضله‌ی ماهی حلوا سفید بوده تا مشخص شود مصرف آن در کدام فصل برای بدن انسان مفیدتر است. به‌منظور انجام این تحقیق نمونه‌ها در دو فصل زمستان و تابستان از بندرلنگه خلیج‌فارس در سال 1395 صید و به آزمایشگاه منتقل شدند و میزان رطوبت به روش خشک‌کن انجمادی، چربی به روش استخراج با استفاده از دستگاه سوکسله، پروتئین به روش کلدال و خاکستر به روش سوزاندن انجام شد. میزان اسیدهای‌ چرب توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی به روش استاندارد ملی به شماره‌ی 2-13126 اندازه‌گیری گردید. تغییر معناداری در پارامترهای مربوط به آزمون تجزیه‌ی تقریبی در دو فصل موردمطالعه مشاهده نشد (0.05p) که میزان آن در فصل تابستان بیشتر بود. مقدار اسیدهای چرب چند غیراشباعی (pufa) در فصل زمستان به‌طور معنا‌داری بیش از فصل تابستان بود. همچنین در نتایج حاصل از تجزیه تقریبی رطوبت، چربی، خاکستر و پروتئین تغییرات فصلی معناداری مشاهده نشد (0.05
کلیدواژه تغییرات فصلی، ماهی حلوا سفید، عضله، ترکیب اسید چرب.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, گروه علوم دریایی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, گروه علوم دریایی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, گروه علوم دریایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved