>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه بافتی مراحل رسیدگی غدد جنسی ماهی سرخو چشم درشت (Lutjanus Lutjanus) در آب‌های جنوبی ایران  
   
نویسنده کمالی شیوا ,رمضانی مینا ,کمالی عیسی
منبع زيست شناسي دريا - 1398 - دوره : 11 - شماره : 42 - صفحه:9 -20
چکیده    ماهی سرخو چشم درشت یکی از گونه‌های مهم سرخو ماهیان از خانواده (lutjanidae) است. این ماهی ساکن آب‌های خلیج‌فارس و دریای عمان بوده و مصرف خوراکی دارد. این مطالعه باهدف تعیین وضعیت تولیدمثل ماهی سرخو چشم درشت (lutjanus lutjanus) در آب‌های خلیج‌فارس و دریای عمان از آذرماه 1393 تا آبان ماه سال 1394 انجام شد. نمونه‌ها ماهانه و در 14 ایستگاه با استفاده از تور ترال و گرگور، صید و جمع‌آوری گردیدند. در این تحقیق کل نمونه‌های موردبررسی 247 عدد بود که از این تعداد 133 عدد ماده و 97 عدد نر و 17 عدد نابالغ بودند و نسبت جنسی کل ماده به نر 1.37 بود. زیست‌سنجی کامل نمونه‌ها از قبیل طول (کل و چنگالی) و وزن انجام شد. حداقل و حداکثر طول ماهی در طی ماه‌های مختلف بین 13 تا 26 سانتی متر بود. مراحل باروری در نمونه‌های گناد تعیین شد. نتایج حاصل از برش بافتی گناد ماهیان ماده، 6 مرحله توسعه تخمدانی را در این ماهی نشان داد. بیضه‌ها از نوع لوبولی تشخیص داده شدند. میانگین شاخص رسیدگی جنسی gsi ماه‌های مختلف 1.185 محاسبه گردید و بیشترین میزان شاخص گنادی مربوط به خردادماه (2.304) و کمترین مقدار در آبان ماه 1392 بوده است (0.474). لذا فصل تخم ریزی اواخر بهار تعیین شد. محاسبه طول بلوغ عدد 17.5 سانتیمتر را نشان داد که نشانگر بلوغ زودرس آن‌ها می‌باشد. مطالعه ویژگی‌های تولیدمثلی و زیستی ماهی‌ سرخوی چشم درشت می‌تواند در امر صنعت تکثیر، پرورش، نگهداری و تجدید منابع این ماهی مورداستفاده قرار گیرد.
کلیدواژه غدد جنسی، ماهی سرخو چشم درشت، شاخص رسیدگی جنسی، خلیج‌فارس، دریای عمان
آدرس دانشگاه پیام نور قشم, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز, گروه زیست شناسی, ایران, پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان, گروه زیست شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved