>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی دریا   
سال:1397 - دوره:10 - شماره:37


  tick  آلودگی آب‌شش بچه تاس‌ماهی ایرانی، Acipenser Persicus به انگل تک‌یاخته‌ی Trichodina - صفحه:57-64

  tick  استفاده از تکنیک‌های آمار فضایی جهت بررسی تغییرات زمانی-مکانی غلظت کلروفیل A در خلیج‌فارس - صفحه:33-46

  tick  بررسی فعالیت همولیتیک کونوتوکسین های مجرای سم شکمپایان مخروطی خلیج فارس Conuscoronatus و Conusfrigidus - صفحه:65-76

  tick  بررسی فلزات سنگین و ارتباط آن با برخی شاخص‌های زیست‌سنجی در عضله و آبشش ماهی سفید (Rutilus Frisii Kutum) دریای خزر - صفحه:13-24

  tick  تجمع نیکل، کادمیوم و سرب در عضله میش ماهی (Argyrosomus Hololepidotus) و ماهی سوکلا (Rachycentron Canadum) در دریای عمان (خلیج چابهار) - صفحه:77-86

  tick  تغییرات زی توده زئوپلانکتونها در فصول تابستان و پاییز در سواحل شرقی چابهار (دریای مکران) - صفحه:47-56

  tick  مقایسه ریخت‌شناسی اتولیت ساجیتا در ماهیان گونه‌های Eleutheroonema Tetradactylum، Polynemus Plebeius و Polynemus Sextarius در مناطق مرجانی خلیج فارس و دریای عمان - صفحه:1-12

  tick  وضعیت قرارگیری خرچنگ جنس Charybdis در خانواده‌ی Portunidae بر اساس توالی ژن Co1 در گونه‌های C. Helleri و C. Lucifera - صفحه:25-32
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved