>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های باستان شناسی ایران   
سال:1396 - دوره:7 - شماره:15


  tick  آب و هوای باستانی و امکان‌سنجی حضور و توسعه اجتماعاتِ نوسنگی در حوزه فرهنگیِ گرگان - صفحه:7-26

  tick  آنالیز پتروگرافی و Xrf سفال های دوره ی باکونِ تل مش کریم شهرستان سمیرم - صفحه:65-80

  tick  باز زنده سازی باغ نشاط شهر فیروزه بر اساس مستندات تاریخی و محیطی - صفحه:219-238

  tick  بررسی روند شکل‌ گیری قنات دولت‌آباد یزد بر اساس اسناد مکتوب و داده‌ های باستان ‌شناسی - صفحه:183-202

  tick  بررسی سنت های تدفینی در دوره ساسانی بر اساس یافته های باستان شناسی - صفحه:163-181

  tick  بررسی و مطالعه ی استقرارهای هزاره ی اول قبل ازمیلاد در حوضه ی زاب کوچک - صفحه:117-130

  tick  برهمکنش های فرهنگی میان مکران، کرمان و حوزه ی هیرمند در عصر مفرغ بر مبنای داده های سفالی - صفحه:81-100

  tick  تحلیل زیستگاهی استقرارهای دوران روستانشینی مطالعه ی موردی: دشت زیبری در زاگرس مرکزی - صفحه:27-46

  tick  تدفین عصر آهن در مرکز فلات ایران مطالعه ی موردی: محوطه ی سفالین، پیشوا - صفحه:101-116

  tick  سازوکارِ تاریخی حفظ موقوفات در ایران - صفحه:239-257

  tick  غار بتخانه: شواهدی نو از جوامع کوچ رو در زاگرس مرکزی از نیمه ی هزاره ی چهارم ق.م. تا پایان عصر مفرغ، کوهدشت، لرستان - صفحه:47-64

  tick  مطالعات میکروسکوپی برروی اشیاء آهنی باستانی به دست آمده از کاوش های باستان شناسی شمال ایران - صفحه:131-147

  tick  نگاهی علمی مطالعات تطبیقی و ساختاری به نمونه ای از هنر پیکره سازی تزیینی در آثار فلزی دوره ی ایلامی - صفحه:149-162

  tick  گونه ‌‌بندی شیوه طراحی و ساخت درب‌ها و سردر‌های بافت تاریخی رشت از دوره قاجار تاکنون - صفحه:203-218
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved