>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای سلولی و ملکولی   
سال:1395 - دوره:29 - شماره:3


  tick  ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های چغندرقند مقاوم و حساس به نماتد سیستی Heterodera Schachtii با استفاده از نشانگرهای مولکولی Ssr - صفحه:302-311

  tick  بررسی اثرات سمیت سلولی نانوذرات طلای تولیدی توسط Bacillus Cereus بر روی رده های سلولی هپاتوسیت و فیبروبلاست - صفحه:291-301

  tick  بررسی اثرات ضد التهابی مشتق جدید تیازولیدینون در سلولهای Raw 264.7 تحریک شده با Lps - صفحه:282-290

  tick  بررسی جهشهای شایع ژن Kras در بیماران مبتلا به سرطان کلورکتال تک گیر در استان خوزستان - صفحه:312-320

  tick  بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره کلاله و گلبرگ گونه‌های مختلف زعفران (Crocus Spp.) - صفحه:265-273

  tick  بررسی کمی و کیفی گهرمایه Calendula Officinalis L. و اثرات ضد باکتریایی آن - صفحه:331-339

  tick  بهینه‌سازی شرایط کشت آنزیم خارج سلولی تجزیه‌کننده سیانید باکتری انتروباکتر Zs به روش سطح پاسخ - صفحه:274-281

  tick  جایگزینی دِپروتئینه نمودن استخراج کیتین پوسته سخت پوستان با فناوری زیستی - صفحه:256-264

  tick  جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری‌های باسیلوس سرئوس و باسیلوس سوبتیلیس به عنوان تولیدکنندۀ آنزیم پکتیناز از مناطق مختلف استان گستان - صفحه:340-348

  tick  سازش پذیری برخی از گونه های قارچ تریکودرما (Trichoderma) به آلودگی نفتی - صفحه:321-330
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved