>
Fa   |   Ar   |   En
   جایگزینی دِپروتئینه نمودن استخراج کیتین پوسته سخت پوستان با فناوری زیستی  
   
نویسنده اسدپوراوصالو یوسفعلی
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1395 - دوره : 29 - شماره : 3 - صفحه:256 -264
چکیده    کیتین بیوپلیمری با بیش از 5000 مونومر n استیل گلوکز آمین می‎باشد. استخراج آن براساس روش های رایج شیمیایی و بطور کلی طی چهار مرحله حذف مواد پروتئینی با استفاده از ترکیبات قلیایی، حذف مواد چربی، حذف مواد معدنی وحذف ماده رنگی صورت می‎پذیرد. استفاده از مواد قلیایی در مرحله حذف مواد پروتئینی سبب ایجاد پدیده های تغییر در ساختمان فضایی، دپلیمریزاسیون، افت کیفیت و تخلیه حجم وسیعی از موادشیمیایی و آلودگی‎های زیست محیطی می‎گردد. این مطالعه با هدف جایگزین نمودن آنزیم پروتئولیتیک باکتری bacillus subtilis بجای هیدروکسیدسدیم که یک ماده مخرب محیط زیست می‎باشد، صورت گرفت. نتایج نشان داد که میزان هضم ترکیبات پروتئینی به وسیله آنزیم پروتئولیتیک باکتری مذکور5±90 درصد می‎باشند. کیفیت کیتین بدست آمده با آنالیزهای تجزیه عنصری توسط دستگاه طیف‌سنج مادون قرمز، پرتونگاری با اشعه ایکس، تعیین لزاجت، وزن مولکولی، درصد بلورینگی، رنگ و ساختار مولکولی مشخص گردید.کیتین بدست امده دارای مشخصات شناسهای شامل 49/6درصد کربن، 8/2 درصد نیتروژن، 7/5درصد هیدروژن و 34/5درصد اکسیژن بود. از اهم مختصات فیزیکی این فراورده، متوسط وزن مولکولی دالتون، 74/5درصد بلورینگی لزاجت32 سانتی پوآز در دمای 20درجه سانتیگراد و رنگ سفید بود. ساختار شیمیایی هر واحد کیتین به صورت بدست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که با جایگزینی روش های بیولوژیکی بجای شیمیایی، دست یابی به این فرآورده با شرایط مناسب و کیفیت بهتری امکان پذیر بوده و درضمن امکان حذف هیدروکسید سدیم غلیظ که یک ماده شیمیایی مخرب محیط زیست می‎باشد را فراهم می‎آورد.
کلیدواژه پوسته میگو، کیتین، روش زیستی،bacillus subtilis، پروتئولیتیک
آدرس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, مرکز تحقیقات آرتمیای کشور, ایران
پست الکترونیکی dr.asadpour@outlook.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved