>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی کمی و کیفی گهرمایه calendula officinalis l. و اثرات ضد باکتریایی آن  
   
نویسنده مقتدر محمد ,سالاری حسن ,مظفری حسین ,فرهمند آرمیتا
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1395 - دوره : 29 - شماره : 3 - صفحه:331 -339
چکیده    جهت شناسایی ترکیب‌های ثانویه و بررسی اثرات ضد باکتریایی اسانس گل همیشه بهارcalendula officinalisl.، گل های این گیاه از رویشگاه آن در تیر ماه 1392 از روستایی در استان کرمان جمع آوری شد. نمونه ها تمیز شده و پس از خشک کردن در سایه، اسانس گیری به روش تقطیر با آب انجام شد. ترکیب‌های موجود در اسانس با استفاده از کروماتوگرافی گازی تجزیه‌ای (gc) و گاز کروماتوگراف متصل به طیف‌سنج جرمی (gc/ms) شناسایی شدند. هم چنین جهت مطالعه اثرات ضد‌ باکتریایی اسانس گل های گیاه مذکور، اسانس حاصل بر محیط رشد شش سوش باکتری شامل دو نوع باکتری گرم مثبت :استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و استرپتوکوکوس فکالیس وچهار نوع باکتری گرم منفی: سودوموناس آئروجینوزا، شیگلا فلکسنری، کلبسیلا پنومونی و اشرشیا کلی تیمار داده شد و سپس قطر هاله عدم رشد باکتریها اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که بازده اسانس حاصل از گل های این گیاه 25/0% بود. از مجموع 19 ترکیب شناسایی‌شده در اسانس گل های این گیاه با 56/98‌%، ترکیب‌های دلتا کادینن با 67/25%، آلفا کادینول با 37/21%، اپی آلفا مورولولبا 45/12% و گاما کادینن با 22/8% بیشترین درصد اسانس را تشکیل می‌دهند. تاثیر اسانس گل های این گیاه بر عدم رشد باکتری‌ گرم مثبت استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و باکتری‌های گرم منفی کلبسیلا پنومونی و اشرشیا کلی مورد آزمایش بیش از تاثیر آنتی بیوتیک تتراسایکلین است. بنابراین می توان گفت که اسانس گل های همیشه بهار جمع آوری شده در این مطالعه، دارای اثرات ضد ‌باکتری قابل توجهی در مقایسه با آنتی بیوتیک های معمول می‌باشد.
کلیدواژه calendula officinalisl، دلتا کادینن، اثر ضد باکتریایی، اسانس، gc/ms
آدرس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته, پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی, گروه تنوع زیستی، پژوهشکده علوم محیطی, ایران, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته, پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی, گروه اکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی, ایران, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته, پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی, گروه اکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی, ایران, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته, پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی, گروه تنوع زیستی، پژوهشکده علوم محیطی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved