>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای سلولی و ملکولی   
سال:1395 - دوره:29 - شماره:4


  tick  اثر ژنوتیپ، ریزنمونه و تنظیم کننده های رشد گیاهی بر اندام‌زایی درون شیشه‌ای آفتابگردان (Helianthus Annuus L.) - صفحه:424-432

  tick  ارزیابی مولکولی قابلیت تولید سیدروفور در سویه های سودوموناس فلوروسنت، عامل کنترل کننده پوسیدگی ریشه در چغندر قند - صفحه:452-462

  tick  بررسی اثر الیسیتورهای عصاره مخمر و سالیسیلیک اسید بر درصد زنده مانی سلول و میزان متابولیت‌های ثانویه بتاکاریوفیلن و ایزوپولگون در کشت سلولی پونه (Mentha Pulegium) - صفحه:370-381

  tick  بررسی اثرسمیت پپتید Gl9 بر سلول های A549 و سلول های خونی انسانی و حیوانی - صفحه:463-473

  tick  بررسی تاثیرعدم فعالیت آنزیمRon1 در گیاهان موتانت Ron1-1 در واکنش به تنش القا شده توسط هورمون‌ها در آرابیدوپسیس - صفحه:382-398

  tick  بررسی زیست‌داده‌ای ویژگی‌های ساختاری، عملکردی و دامنه میزبانی آنزیم‌های باکتریایی موثر در مقاومت به استرس‌های اکسیداتیو - صفحه:409-423

  tick  تنوع ژنتیکی سیب شرقی (Malus Orientalis Uglitz.) جنگل هیرکانی ایران با استفاده از نشانگر Issrpcr - صفحه:359-369

  tick  مطالعه تنوع ژنتیکی جدایه های Septoria Tritici از مزارع گندم استان ایلام با استفاده از نشانگر Ssr - صفحه:433-451

  tick  مقایسه بیان ژن Rboh در هندوانه زراعی (Citrullus Lanatus) و هندوانه وحشی (Citrullus Colocynthis) تحت تاثیر تنش خشکی - صفحه:399-408

  tick  میکروسپورزایی و مگاسپورزایی در گیاه شکرتیغال Echinops Ilicifolius L. - صفحه:349-358
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved