>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی زیست‌داده‌ای ویژگی‌های ساختاری، عملکردی و دامنه میزبانی آنزیم‌های باکتریایی موثر در مقاومت به استرس‌های اکسیداتیو  
   
نویسنده غلامپور فاروجی نازنین ,حداد مشهدریزه علی اکبر ,دولت آبادی سمانه
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1395 - دوره : 29 - شماره : 4 - صفحه:409 -423
چکیده    گونه‌های اکسیژن فعال که می‌توانند از دو مسیر داخل وخارج سلولی منجربه استرس‌های اکسیداتیو و بیماری‌های ناشی از آن شوند، توسط برخی از آنزیم‌های باکتریایی قابل شناسایی و حذف می‌باشند. لذا پایش ساختاری، عملکردی و آشکارسازی دامنه میزبانی این نوع از آنزیم‌ها، ضمن ارائه راهکارهایی در جهت طراحی سازه‌های ژنتیکی، معرفی گونه‌های باکتریایی با قابلیت پروبیوتیکی را به دنبال خواهد داشت. به این منظور توالی نوکلئوتیدی و پروتئینی ژن‌های kata،kate،*kate، soda،soda*،gshr، gshr1، gshr4، trxb1 و trxrاز بانک‌های اطلاعاتی استحصال، پایش ساختاری، عملکردی، ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، توپولوژیکی، و نیز دامنه میزبانی و قرابت‌‌یابی آنزیم‌های مرتبط صورت پذیرفت. نتایج حاصل از این تحقیق علاوه بر آشکارسازی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، ترشحی بودن آنزیم‌های kate، kata، kate* و soda را آشکار نمود. پایش ساختاری این آنزیم‌ها ضمن معرفی دمین‌های عملکردی و مشترک با قابلیت حذف گونه‌های فعال اکسیژن، تجزیه پراکسید هیدروژن و تنظیم واکنش‌های اکسایش کاهش، دمین‌هایی با قابلیت تحریک پاسخ ایمنی و حذف آمونیاک را در برخی موارد نشان داد. در همین راستا بررسی میل اتصالی آنزیم‌ها به عوامل اکسیدان، میل بالای آنها به ویژه kata به مولکول o2را مشخص نمود. همچنین بررسی پراکنش میزبانی این آنزیم‌ها، حضور توالی‌های همگون به‌ویژه شبه توالی‌های مشابه باtrxb1 وtrxr با ارزش مناسب در گونه‌های مختلف از جنس‌های باکتریایی غیر‌میزبانی شامل weissella،pediococcus،leuconostoc،tetragenococcus، peptoniphilusوlisteria را مشخص نمود، که در این میان حضور 7 نوع توالی کدگذار با قابلیت احتمالی مقاومت به استرس‌های اکسیداتیو در محتوی ژنومی گونه‌های باکتریایی pediococcus acidilactici، lactobacillus pentosus و lactobacillus plantarum آشکار شد.
کلیدواژه گونه‌های اکسیژن فعال، استرس اکسیداتیو، سرطان، آنزیم‌های ضد اکسیدانی، پروبیوتیک
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم, گروه سلولی و مولکولی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور, گروه زیست شناسی, ایران
پست الکترونیکی s_dolatabadi1436@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved