>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی مولکولی قابلیت تولید سیدروفور در سویه های سودوموناس فلوروسنت، عامل کنترل کننده پوسیدگی ریشه در چغندر قند  
   
نویسنده وطن دوست جعفر ,شیرزاد عاطفه ,جنت آبادی علی اکبر
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1395 - دوره : 29 - شماره : 4 - صفحه:452 -462
چکیده    از مهم ترین بیماری های چغندرقند، پوسیدگی ریشه می باشد که عامل آن قارچی خاکزی بنام rhizoctonia solani است. باکتریهای خاکزی زیادی از جمله سودوموناس‌ها در اثر تولید موادی نظیر سیدروفور باعث کنترل این بیمارگرهای خاکزاد می شوند. لذا در این تحقیق پس از شناسایی سودوموناس‌های فلورسنت در فراریشه مزارع چغندرقند سبزوار و بررسی توان بازدارندگی این باکتریها از رشد قارچr. solani ، ردیابی ژن بیوسنتز سیدروفور صورت گرفت. به این منظور نمونه های گیاه همراه با خاک فراریشه ای آن جمع آوری شدند. جهت به دست آوردن سودوموناس ها از محیط کشت اختصاصی سودوموناس آگار f استفاده شد. کشت خالص هر جدایه، پس از 2 واکشت روی همان محیط تهیه گردید و 3 سویه فلورسنت براساس مطالعات میکروسکوپی و آزمون های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی تفکیک و شناسایی شدند. برای بررسی میزان بازدارندگی جدایه‌های سودوموناس فلورسنت از رشد قارچ r. solani، آزمون کشت متقابل باکتری و قارچ انجام شد. بر اساس میزان هاله بازدارندگی، مشخص ‌شد که سویه c7 با بازدارندگی شدید، سویه c3 با بازدارندگی متوسط و سویه c5 بدون خاصیت بازدارندگی است. همچنین بررسی وجود ژن بیوسنتز سیدروفور با pcr در این باکتریهای سودوموناس فلورسنت نشان داد که تنها نمونه c7 واجد ژن بیوسنتز سیدروفور می باشد.
کلیدواژه پوسیدگی ریشه، چغندرقند، سودوموناس فلورسنت، قارچ r. solani
آدرس دانشگاه حکیم سبزواری, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار, گروه بیوتکنولوژی کشاورزی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار, گروه دامپزشکی, ایران
پست الکترونیکی jannatabadi@iaus.ac.ir;
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved