>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه تنوع ژنتیکی جدایه های septoria tritici از مزارع گندم استان ایلام با استفاده از نشانگر ssr  
   
نویسنده نوراللهی خشنود
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1395 - دوره : 29 - شماره : 4 - صفحه:433 -451
چکیده    سپتوریوز برگ گندمseptoria tritici blotch (stb) یکی از مهمترین بیماری‌های گندم در استان ایلام می باشد. برای تعیین تنوع ژنتیکی بیمارگر در مزارع گندم استان ایلام تعداد 44 نمونه آلوده از مزارع مناطق مختلف جمع‌آوری گردید. پس از کشت، خالص‌سازی و شناسایی جدایه‌ها، آزمون مولکولی با استفاده از پنج جفت آغازگر ریزماهواره انجام گردید. از آغازگرهای ریزماهواره 22 آلل در جدایه‌ها تکثیر کردند. میانگین تعداد آلل در هر جایگاه 4/4 می باشد. تنوع ژنتیکی جمعیتها دارای دامنه 138/0 تا 166/0 و میانگین 154/0 بودند. بر اساس دندروگرام در سطح تشابه 54/0 درصد، جدایه‌ها در 18 گروه قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس مولکولی نشان داد که 98 درصد از تنوع ژنتیکی در بین کلیه جدایه‌ها و تنها 2 درصد آن به مناطق مختلف جغرافیایی اختصاص دارد. بنابراین بین جدایه‌ها از مناطق مختلف شباهت ژنتیکی بالایی وجود داشت. شباهت ژنتیکی بالا را می توان به مهاجرت ژن یا ژنوتیپ در اثر عوامل مختلف نسبت داد.
کلیدواژه تنوع ژنتیکی، گندم، septoria tritici ,ssr
آدرس دانشگاه ایلام, گروه گیاه پزشکی, ایران
پست الکترونیکی k.nourollahi@ilam.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved