>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای سلولی و ملکولی   
سال:1395 - دوره:29 - شماره:1


  tick  اثر عصاره استونی دانه انار بر بیان پروتئین های Β-Catenin و E-Cadherin در سلول‌های سرطانی Pc-3 - صفحه:48-58

  tick  ارزیابی ویژگی های مولکولی و زیستی باکتری Pseudomonas Fluorescens Utpf5 عامل بیوکنترل Meloidogyne Javanica روی گوجه فرنگی - صفحه:15-32

  tick  بررسی تاثیر سوراخ کردن مصنوعی بلاستوسیست موش بر زندهمانی و میزان بیان ژن Wnt3a - صفحه:102-113

  tick  بررسی نسبت جمعیت کروموزوم‌های جنسی X و Y در انزال گاوهای نر هلشتاین و نقش غلظت تستوسترون خون بر نسبت جمعیتی - صفحه:72-79

  tick  جداسازی و تعیین خصوصیت یک سویه مخمری دریازی مقاوم به سلنیت و کاربرد آن در زی پالایی سلنیت - صفحه:1-14

  tick  جداسازی و شناسایی باکتری کریزئوباکتریوم ایندولوجنس سویه Byk27 مولد پروتئاز از پساب کارخانه شیر پگاه کرمان - صفحه:33-47

  tick  خاموش‌سازی سیستماتیک ژن کدوئین اُ‌دمتیلاز (Codm) با استفاده از فن القای خاموشی‌ از طریق ویروس (Vigs) در گیاه دارویی شقایق (Papaver Somniferum L.) - صفحه:92-101

  tick  شناسایی یک میانکنش مولکولی جدید در کنترل اپی‌ژنتیکی بیان ژن Flc در گیاه آرابیدوپسیس با استفاده از تکنیک دوبل هیبرید مخمر - صفحه:59-71

  tick  طراحی، ساخت، مشخصه یابی و ارزیابی زیستی نانوذرات اکسید آهن پوشش داده شده با پلیمر پرشاخه ی پلی گلیسرول - صفحه:80-91

  tick  طراحی، سنتز، همسانه سازی، ارزیابی بیان و بررسی خاصیت ضد میکروبی پروتئین دفنزین گندم(Triticum Aestivum) در میزبانE.Coli - صفحه:114-125
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved