>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی یک میانکنش مولکولی جدید در کنترل اپی‌ژنتیکی بیان ژن flc در گیاه آرابیدوپسیس با استفاده از تکنیک دوبل هیبرید مخمر  
   
نویسنده حسین پور مریم ,پژوهنده مقصود ,محمودی کردی فاطمه
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1395 - دوره : 29 - شماره : 1 - صفحه:59 -71
چکیده    آغاز گلدهی در گیاهان توسط عوامل مختلفی از قبیل طول دوره نوری، دوره سرما، هورمون ها و عوامل اپی ژنتیک کنترل می شود. یک مسیر مهم در این فرآیند، کنترل اپی ژنتیکی ژن flc است که بیان آن موجب مهار گلدهی میگردد. حذف گروههای استیل از روی هیستون های ژن flc توسط پروتئینmsi4 باعث توقف بیان flc شده و بنابراین، گلدهی آغاز میشود. با این حال، مکانیسم عمل این پروتئین هنوز تا حدود زیادی ناشناخته است. در این تحقیق، برای یافتن شریک مولکولی پروتئین msi4 در انجام فرآیند داستیلاسیون، از سیستم دوبل هیبرید مخمر که یکی از مهمترین روشهای ردیابی میان کنشهای مولکولی میباشد، استفاده شد. برای این کار، ابتدا ژن msi4 در ناقل دوبل هیبرید مخمر همسانه سازی شد. سپس، msi4 به عنوان طعمه برای غربال در کتابخانه cdna گیاه آرابیدوپسیس به روش دوبل هیبرید مخمر استفاده شد. پروتئینی که با این روش به دام افتاد، pkt3 (peroxisomal 3-ketoacyl-coa thiolase 3) بود که یک استیل کوآسیل ترانسفراز است. وظیفه این پروتئین آزاد کردن و انتقال بنیانهای استیل به مولکول ها است و از این رو در بسیاری از فرآیندهای حیاتی سلول نقش دارد. این میان کنش به وسیله همسانه سازی cdna کامل پروتئین pkt3 و همچنین هومولوگ آن pkt4 بطور مستقل تایید شد. گزارش میان کنش msi4-pkt3 می تواند افق های روشنی را برای مطالعات بیشتر در مورد مکانیسم عمل msi4 پیش روی پژوهشگران قرار ‌دهد. از این دستاورد مثلا با تغییر بیان ژن pkt4 می‌توان برای تنظیم زمان گلدهی در تولید محصولات زراعی و باغی استفاده کاربردی کرد.
کلیدواژه گلدهی؛ دوبل هیبرید مخمر؛ msi4؛ اپی ژنتیک؛ میانکنش مولکولی
آدرس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, ایران, دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, ایران, دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, ایران
پست الکترونیکی mahmoudif@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved