>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نسبت جمعیت کروموزوم‌های جنسی x و y در انزال گاوهای نر هلشتاین و نقش غلظت تستوسترون خون بر نسبت جمعیتی  
   
نویسنده خلقی مونا ,حیدری فرید ,رستم زاده جلال ,رزم کبیر محمد
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1395 - دوره : 29 - شماره : 1 - صفحه:72 -79
چکیده    توانایی و امکان تعیین جنسیت گوساله در صنعت دامپروری بسیار حائز اهمیت است و یکی از اهداف دیرینه در صنعت گاو شیری و گوشتی به شمار می‌رود. گاو نر در مقایسه با گاو ماده به علت هتروگامتیک بودن سهم بیشتری در نسبت جنسی ایفا می‌کند. تشخیص نسبت جنسی اسپرماتوزوئیدها از طریق نسبت کروموزوم‌های x و y قابل انجام است. این پژوهش با هدف تاثیر غلظت تستوسترون خون بر تغییر نسبت جنسی کروموزوم هایx و yاسپرماتوزوئیدها در گاوهای هلشتاین از طریق تکنیک real-time pcr انجام گرفت. در این تحقیق از 26 راس گاو نر هلشتاین موجود در مرکز اصلاح‌نژاد ایستگاه عباس آباد مشهد، خون‌گیری و اسپرم‌گیری انجام شد. پس از استخراج dna از اسپرم به روش بهینه یافته استخراج نمکی، realtime pcr برای تکثیر قطعات 90، 89 و79 جفت بازی به ترتیب برای ژن‌های plp ، sry و par با استفاده از جفت آغازگرهای اختصاصی انجام گرفت و نسبت جنسیت محاسبه شد. نتایج آنالیز آماری نشان داد که میانگین حداقل مربعات کروموزوم y و x به ترتیب 15/0±23/1 و 02/0±71/0 بود و از نظر آماری داری تفاوت معنی‌داری بودند (05/0>p). همچنین همبستگی نسبی ژن sry با غلظت تستوسترون خون برابر با 38/0 برآورد شد که این نتایج نشان می‌دهد با افزایش سطح تستوسترون میزان نسبی اسپرماتوزوئیدهای حامل ژن sry به طور معنی‌داری (05/0>p) افزایش یافت. همچنین همبستگی بین ژن plp و تستوسترون خون برابر با 67/. برآورد ‌شد. لذا با افزایش غلظت تستوسترون میزان نسبی اسپرماتوزوئیدهای حامل ژن plp به طور معنی‌داری (01/0>p) کاهش یافت.
کلیدواژه ژن sry، ژن plp، نسبت جنسی، غلظت تستوسترون، real-time pcr
آدرس دانشگاه کردستان, دانشکده کشاورزی, بخش علوم دامی, ایران. پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری, بخش زیست فناوری دام و آبزیان, ایران, پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری, بخش زیست فناوری دام و آبزیان, ایران, دانشگاه کردستان, دانشکده کشاورزی, بخش علوم دامی, ایران, دانشگاه کردستان, دانشکده کشاورزی, بخش علوم دامی, ایران
پست الکترونیکی m.razmkabir@uok.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved