>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای سلولی و ملکولی   
سال:1393 - دوره:27 - شماره:2


  tick  ارتباط پلی مورفیسم G/T 317- پروموتر ژن Muc6 با افزایش خطر ابتلا به بیماری زخم پپتیک - صفحه:277-284

  tick  استخراج و خالص سازی پپتید ضد میکروبی جدید از گیاه عناب (Ziziphus Jujuba) - صفحه:211-223

  tick  القاء کالوس در گیاه دارویی بابا آدم (Arctium Lappa L.) - صفحه:252-259

  tick  بررسی بیان ژن های Htert و Survivin در رده سلولی آدنوکارسینومای معده انسان (Ags) تحت تیمار با نانوکورکومین - صفحه:233-241

  tick  بررسی تحمل و جذب فلزات مس و سرب توسط سه سویه استاندارد مخمر - صفحه:179-191

  tick  بررسی میزان مقاومت کلی فرم های روده ای جدا شده از پساب های صنعتی، خانگی و بخش هایی از تصفیه خانه شهر اراک به فلزات سنگین - صفحه:167-178

  tick  بررسی نقش هورمون Gnrh در مراحل مختلف تکوین آزمایشگاهی رویان گاو - صفحه:224-232

  tick  شناسایی موتاسیون در اگزون های 13 و 23 و بخشی از اینترون 12 از ژن Jhdm2a در انسان و ارتباط آن با ناباروری مردان - صفحه:242-251

  tick  شناسایی نشانگرهای Issr پیوسته با صفات مورفولوژیک در جمعیت‌های یونجه زراعی (Medicago Sativa L.) - صفحه:260-268

  tick  شناسایی و بررسی برخی فعالیت های آنتی میکروبی باکتری بومی Enterobacter Sp. Dgh3 - صفحه:269-276

  tick  کاربرد بیوانفورماتیک در مطالعات ایمنی‌شناسی - صفحه:192-210

  tick  کلونینگ ژن آلفا آمیلاز در وکتور انتقالی Pgfk114.1 اشرشیاکولی- باکتروئیدی و انجام کانژوگاسیون بین سویه های مختلفE.Coli جهت امکان استفاده از آن در محیط گوارشی نشخوارکنندگان - صفحه:308-315

  tick  مطالعه شبیه سازی دینامیک ملکولی و حرکات عملکردی آنزیم لیپازA از گونه باسیلوس سوبتیلیس - صفحه:296-307

  tick  مطالعه فیلوژنتیکی باکتری سودوموناس پوتیدا تولید کننده پرولین دهیدروژناز و آنالیز بیوانفورماتیکی آنزیم جداسازی شده - صفحه:285-295

  tick  معرفی سویه جدید مخمری Candida Sp. Strain My2 با توان بالقوۀ سنتز سریع و برون سلولی نانوکریستال های اکسید روی - صفحه:155-166
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved