>
Fa   |   Ar   |   En
   کلونینگ ژن آلفا آمیلاز در وکتور انتقالی pGFK114.1 اشرشیاکولی- باکتروئیدی و انجام کانژوگاسیون بین سویه های مختلفE.coli جهت امکان استفاده از آن در محیط گوارشی نشخوارکنندگان  
   
نویسنده مرادیان فاطمه ,عقبی طلب حشمت اله ,رحیمی فدرت اله
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1393 - دوره : 27 - شماره : 2 - صفحه:308 -315
چکیده    به منظور افزایش کارآیی تولید در صنعت دامپرروری می توان از تکنولوژی DNA نوترکیب بهره بردکه پیشرفت های اخیر در سیستم انتقال ژن، تغییرات ژنتیکی باکتری های شکمبه ای را با توانایی تولید آنزیم های هیدرولیز کننده ممکن ساخته است. این تکنولوژی می تواند ضمن کاهش معایب افزودنی های آنزیمی افزایش بازدهی مواد مغذی در شکمبه را به دنبال داشته باشد. از آنجاییکه فرایند ترانسفورماسیون باکتری های سیستم گوارشی دارای بازدهی پایینی می باشد کانژوگاسیون می تواند یکی از روش های موثر انتقال ژن در شکمبه باشد. در بیشتر تحقیقات صورت گرفته از باکتری اشرشیا کولی بهره می گیرند که یک باکتری بی هوازی اختیاری است و می تواند در شرایط بی هوازی شکمبه رشد نماید. در این تحقیق ژن آلفا آمیلاز که پیش از این در وکتور pET28a کلون شده بود با تکثیر در واکنش زنجیره ای پلیمراز در وکتور انتقالی pGFK114.1 ساب کلون شد و درون سویه ای از باکتری DH5α E.coli ترانسفورم گردید. سپس با الگو گرفتن از محیط سیستم گوارش جهت انتقال ژن، عمل کانژوگاسیون بین سویه دیگری از باکتری اشرشیاکولی با کمک وکتور انتقالی pRK231 که در سویه TG1 E.coli ترانسفورم شده بود، صورت گرفت. به این ترتیب باکتری اشرشیا کولی حاوی وکتور انتقال یافته از طریق کانژوگاسیون بیانگر انتقال موفق مواد ژنتیکی توسط این روش می باشد که در محیط شکمبه هم طبق گزارشات موجود به راحتی قابل انجام می باشد.
کلیدواژه کلمات کلیدی: DNA نوترکیب ,کانژوگاسیون ,کلونینگ ,وکتور انتقالی ,وکتور کمکی و ترانسفورماسیون
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved