>
Fa   |   Ar   |   En
   القاء کالوس در گیاه دارویی بابا آدم (Arctium lappa L.)  
   
نویسنده سلیمانی طیبه ,کیهانفر مهرناز ,پیری خسرو ,حسنلو طاهره
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1393 - دوره : 27 - شماره : 2 - صفحه:252 -259
چکیده    باباآدم، گیاه دارویی با اهمیتی است که حاوی ترکیبات دارویی فراوانی از جمله آرکتین و آرکتیژنین می باشد که خواص ضد سرطانی این متابولیت های ثانویه شناخته شده است. پیشرفت در روش های کشت بافت و باززایی این گیاه در شرایطin vitro به منظور آسان نمودن روش های انتقال ژن به این گیاه دارویی بسیار مهم می باشد. در این تحقیق، برای کالوس زایی در گیاه باباآدم، از ریزنمونه های برگ، دمبرگ و ریشه گیاهچه های 2 هفته ای استفاده شد. این ریزنمونه ها برای کالوس زایی در محیط کشت MS حاوی 5/0 درصد PVP (به عنوان آنتی اکسیدان)، و ترکیبی از غلظت های هورمونی مختلف BA و2,4-D قرار گرفتند. این آزمایشات نشان داد که از نظر تیپ ریزنمونه، ریزنمونه های دمبرگ بیشترین کالوس زایی را داشتند. از نظر غلظت های هورمونی، ترکیب دو هورمون در غلظت-های mg/L BA 5/0+ mg/L 2,4-D 1 و همچنینBA mg/L 1+ mg/L 2,4-D 2 بیشترین میزان تولید کالوس را نشان دادند و در نتیجه بهترین تیمارها برای القاء کالوس در گیاه دارویی باباآدم بودند.
کلیدواژه باباآدم ,کشت بافت ,کالوس‌زایی ,ترکیبات آنتی اکسیدانی ,هورمون‌های رشد گیاهی
آدرس دانشگاه بوعلی سینا, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, ایران, پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران, ایران
پست الکترونیکی thasanloo@abrii.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved