>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی بیان ژن های hTERT و Survivin در رده سلولی آدنوکارسینومای معده انسان (AGS) تحت تیمار با نانوکورکومین  
   
نویسنده رنجی نجمه ,پادگانه عباس ,صادقی زاده دینا ,صادقی زاده مجید
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1393 - دوره : 27 - شماره : 2 - صفحه:233 -241
چکیده    هدف: دندروزومها دسته ای از ناقل های پلیمری غیر ویروسی نسبتاً جدید هستند که باعث افزایش حلالیت داروهای نامحلول یا با حلالیت ضعیف در محیط های زیستی می شوند. کورکومین یک ترکیب ضد سرطانی با حلالیت بسیار کم در محیط های آبی است که در این پژوهش با استفاده از دندروزوم به عنوان یک ناقل، انتقال آن به سلولهای سرطانی آدنوکارسینومای معده (AGS) صورت گرفته است. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر، کورکومین فرموله شده در دندروزوم به رده سرطانی آدنوکارسینومای معده منتقل شد و تاثیر آن بر مرگ سلولی با رنگ آمیزی به کمک رنگ پروپیدیوم آیوداید (PI) و بررسی میزان بیان ژنهای Survivin وhTERT به روش RT-PCR نیمه کمی صورت گرفت. نتایج: افزایش مرگ سلولی تحت القاء کورکومین دندروزومی در مقایسه با کورکومین آزاد در سلولهای هدف به روش فلوسایتومتری و با رنگ آمیزی PI مشاهده شد. همچنین نتایج RT-PCRنیمه کمی، کاهش نسبی بیان ژن های hTERT و Survivin که از ژن های دخیل در افزایش تکثیر و بقای سلول های سرطانی می باشند، را نشان داد. بحث: از آنجاییکه در این مطالعه کورکومین دندروزومی در مقایسه با کورکومین آزاد تاثیر بیشتری بر وقوع مرگ برنامه ریزی شده در سلولهای آدنوکارسینومای معده انسان (AGS) نشان داد. بنابراین دندروزوم ناقل مناسبی برای انتقال کورکومین نامحلول به سلول بوده و از این نانوذره می توان جهت درمان و از بین بردن سلول های سرطانی بهره برد . .
کلیدواژه واژگان کلیدی: مرگ برنامه ریزی شده سلول ,دندروزوم ,نانوکورکومین ,hTERT و Survivin
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
پست الکترونیکی sadeghma@modares.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved