>
Fa   |   Ar   |   En
   استخراج و خالص سازی پپتید ضد میکروبی جدید از گیاه عناب (Ziziphus Jujuba)  
   
نویسنده دانشمند فاطمه
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1393 - دوره : 27 - شماره : 2 - صفحه:211 -223
چکیده    در این مطالعه ، یک پپتید ضد باکتریایی و ضد قارچی جدید با نام Snakin-Z از میوه عناب با استفاده از ژل فیلتراسیون و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالای فاز معکوس (RP-HPLC)، خالص سازی گردید. این پپتید از 31 آمینواسید تشکیل شده است و توالی آن عبارت است از: CARLNCVPKGTSGNTETCPCYASLHSCRKYG. وزن مولکولی این پپتید 823/3308 دالتون می‌باشد. هم ردیفی این پپتید با پپتیدهای ضد میکروبی موجود در داده پایگاه ضد میکروبی نشان داد که این پپتید بیشترین شباهت را به Snakin-2 دارد؛ ولی این پپتید با هیچ یک از پپتیدهای کشف شده همسانی کامل ندارد. مطالعات نشان داد که Snakin-Z دارای فعالیت ضد میکروبی علیه باکتری‌های گرم منفی و گرم مثبت و همچنین قارچ‌ها است. حداقل غلظت مهاری این پپتید برای فعالیت ضد میکروبی بسیار مناسب است. این پپتید بیشترین فعالیت را بر روی قارچ Candida albicans دارد، به گونه‌ای که حداقل غلظت مهاری آن برای این قارچ، 23/8 میکروگرم بر میلی لیتر می‌باشد. در بین سویه‌های باکتریایی، Staphylococcous aureus، مقاومت بیشتری را به عملکرد این پپتید نشان می‌دهد و حداقل غلظت مهاری برای این سویه، 8/28 میکروگرم بر میلی لیتر می‌باشد. سلول‌های خونی انسان به خوبی این پپتید را تحمل می‌کنند و این پپتید در هیچ غلظتی از خود فعالیت همولیزی نشان نمی‌دهد. به دلیل فعالیت ضد میکروبی موثر این پپتید بر روی پاتوژن های مختلف، به نظر می‌رسد که این پپتید، نامزد مناسبی برای کاربردهای درمانی در آینده باشد.
کلیدواژه فعالیت ضد میکروبی ,میوه عناب ,ژل فیلتراسیون ,MIC؛ RP-HPLC
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران
پست الکترونیکی f.daneshmand@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved