>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای سلولی و ملکولی   
سال:1396 - دوره:30 - شماره:4


  tick  بررسی اثر ساکارز بر میزان تولید تروپان آلکالوئیدها و چندین پارامتر بیوشیمیایی گیاه تاتوره(Datura Stramonium)) در شرایط کشت درون شیشه‌ای - صفحه:375-386

  tick  بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم C825t در ژن Gnb3 با چاقی در جمعیت استان اردبیل - صفحه:422-429

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های چچم دائمی (Lolium Perenne) با استفاده از نشانگرهای مولکولی و بیوشیمیایی - صفحه:361-374

  tick  بررسی مقایسه ای اثر عصاره سلولی و محیط کشت قارچ Piriformospora Indica بر تولید ترکیبات فنلی در ریشه‌های موئین کتان سفید (Linum Album) - صفحه:328-338

  tick  بررسی مقایسه ای پروموترهای ژن های Catalase2 و Thioredoxin H5 در آرابیدوپسیس به منظور تعیین نحوه ی کارکرد آن ها در پاسخ به تنش های زیستی و غیر زیستی - صفحه:349-360

  tick  تاثیر حلال های آلی بر فعالیت و پایداری آنزیم اندوگلوکاناز و پایدارسازی آن با ساکارز - صفحه:399-408

  tick  تولید فیتاز از عصاره سبوس برنج به کمک سویه‌های باسیلوس جداشده از رسوبات بستر دریای مازندران - صفحه:387-398

  tick  طراحی آزمون Pcr جهت تشخیص ویروس هپاتیت B و ارزیابی عملکرد این آزمون در غربالگری مراجعین به سازمان انتقال خون کاشان - صفحه:430-438

  tick  مطالعه میانکنش نانوذره اکسید مس با آلبومین سرم انسانی با استفاده از تکنیک فلورسانس - صفحه:339-348

  tick  پروفایل ترانسکریپتوم نوک شاخه و ریشه گیاه سویا - صفحه:409-421
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved