>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های چچم دائمی (lolium perenne) با استفاده از نشانگرهای مولکولی و بیوشیمیایی  
   
نویسنده صفری هوشمند ,شیروانی هومن ,فریدونی لیدا
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1396 - دوره : 30 - شماره : 4 - صفحه:361 -374
چکیده    تنوع‌ ژنتیکی 12 ژنوتیپ از گونه مرتعی lolium perenne با استفاده از نشانگر‌های مولکولی و بیوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. برای هر ژنوتیپ پروتئین‌های محلول برگ به روش laemmli استخراج، و با ژل پلی آکریل آمید 12% مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد 12 باند برای 12 ژنوتیپ مورد بررسی مشاهده شد، که از 12 باند حاصل تعداد 6 باند چند شکل بود و در 6 باند نیز چند شکلی مشاهده نشد. بیشترین تعداد باند مربوط به ژنوتیپ tyrone با 12 باند و کمترین تعداد باند مربوط به ژنوتیپ green gold با 6 باند بود. نتایج تجزیه کلاستر و تجزیه به مختصات اصلی ژنوتیپ‌های مورد مطالعه را در سه دسته قرار داد. با استفاده از 12 آغازگر issr تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌ها مورد بررسی قرار گرفت که از این 12 آغازگر 10 عدد دارای باندهای قابل امتیاز ‌دهی بودند. آغازگرهای issr در مجموع توانستند 62 باند تولید کنند که از این تعداد، 15 باند یک شکل، سایر باندها چند شکل بودند. میانگین تعداد باند تولید شده توسط هر آغازگر برای 12 ژنوتیپ برابر 6.2 بود. آغازگر is9 بیشترین تعداد باند (تعداد 11 باند) و آغازگر is15 کمترین تعداد باند (تعداد 3 باند) را نشان دادند. بر اساس مارکر issr چندشکلی مطلوبی در بین ژنوتیپ‌ها مشاهده شد و آغازگرهای is9، is10، is13 و is16 به عنوان آغازگرهای مناسب برای بررسی‌های گونه چچم دائمی، تعیین شد. بررسی تنوع ژنتیکی بر اساس مارکر issr برای ژنوتیپ‌های مورد مطالعه تطابق متوسطی با نتایج مطالعات بیوشیمیایی داشت.
کلیدواژه چچم دائمی، تنوع ژنتیکی، پروتئین‌های محلول، مارکر issr
آدرس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه, بخش تحقیقات جنگلها و مراتع, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه کشاورزی, ایران, دانشگاه ایلام, دانشکده کشاورزی, گروه اصلاح نباتات, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved