>
Fa   |   Ar   |   En
   فرآیند و کارکرد گیاهی   
سال:1399 - دوره:9 - شماره:36


  tick  اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی صفات بیوشیمیایی و عملکردی دو رقم کینوا - صفحه:299-314

  tick  اثر مولیبدن بر برخی شاخص‌های بیوشیمیایی گیاه باقلا (Viciafaba L.) رقم سرازیری - صفحه:265-278

  tick  اثرات کود زیستی و بقایای گیاهی بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه جو در شرایط تنش آبی - صفحه:279-298

  tick  اثرات محلول پاشی محرکهای اسید سالیسیلیک و پرولین بر محتوای گلیکوزیدهای استویول و ترکیبات فنلی گیاه استویا Stevia Rebaudiana (Bert.) - صفحه:1-16

  tick  اثربخشی طیف های مختلف نوری بر مهار تنش نور شدید در گل رز رقم سامورایی - صفحه:93-103

  tick  اثرکادمیوم بر میزان آتروپین و پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه داتوره ( Datura Stramonium L) - صفحه:17-32

  tick  ارزیابی رشد و برخی فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی سیاه شور (Suaeda Fruticosa) تحت تنش شوری و گلایسین بتائین - صفحه:345-360

  tick  ارزیابی محتوای نسبی آب، پراکسیداسیون لیپیدی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گل شاخه بریده مریم (رقم پر پر) در پاسخ به کاربرد ملاتونین - صفحه:105-117

  tick  بررسی اثر پیش تیمار نیکل بر برخی از شاخص های فیزیولوژیکی و رشد در گیاه سرپنتینی Cleome Heratensis و غیرسرپنتینی Cleome Foliolosa تحت تنش خشکی حاصل از پلی اتیلن گلایکول - صفحه:79-92

  tick  بررسی اثرات نانوکلات پتاسیم بر میزان قند محلول، پرولین، پروتئین کل و فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در گندم(Triticum Aestivum L.) تحت تنش کم‌آبی - صفحه:49-62

  tick  بررسی تغییرات سیستم آنتی‌اکسیدان گیاه گوجه‌فرنگی (Lycopersicum Solanum L.) تیمار شده با نانوسیلیس و 24-اپی‌براسینولید تحت تنش کادمیوم - صفحه:119-134

  tick  بررسی خواص فیزیکوشیمیایی ارقام مختلف غده سیب‌زمینی تحت تاثیر روش‌های مختلف آبیاری - صفحه:33-48

  tick  بررسی صفات عملکردی لاین های اصلاحی چغندرقند در شرایط کم آبی و نرمال - صفحه:331-344

  tick  بررسی واکنش ارقام تجاری ایرانی چغندرقند به تنش شوری در مرحله جوانه‌زنی و رشد رویشی - صفحه:397-412

  tick  بررسی پاسخ دو رقم جدید گوجه‌فرنگی به کاربرد برون‌زای لیگاندهای هیستیدین و مالات جهت کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از سمیت همزمان مس و نیکل در محیط کشت هیدروپونیک - صفحه:185-206

  tick  بهبود برخی شاخص های ‌فیزیولوژیک گل سوسن (Lilium Spp.) در شرایط کم‌آبیاری با استفاده از محلول پاشی برگی اسپرمیدین - صفحه:315-330

  tick  بهبود ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل ژربرا رقم دانی (Gerbera Jamesonii) با کاربرد همزمان اسید‌فولویک و نانوکلات آهن - صفحه:207-224

  tick  تاثیر استفاده از کود زیستی فسفاته بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و رشدی چمن فستوکای بلند Festuca Arundinacea Schreb. در شرایط شوری - صفحه:361-375

  tick  تاثیر تنش خشکی و برخی کودهای زیستی (باکتری Pseudomonas Fluorescens، باکتری Azotobactore Chroococcum و قارچ مایکوریزا) بر رشد، رنگدانه های فتوسنتزی و برخی صفات فیزیوشیمیایی گل همیشه بهار - صفحه:135-152

  tick  تاثیر غلظت‌های مختلف تیدیازرون (Tdz) و تیوسولفات نقره (Sts) بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گل مغربی در شرایط درون شیشه‌ای - صفحه:251-261

  tick  تاثیر مقادیر مختلف فسفر روی نرخ رشد و ترکیبات بیوشیمیایی جلبک دریایی Isochrysis Galbana - صفحه:413-424

  tick  تاثیر میواینوزیتول بر بیومس و متابولیت های ثانویه ریشه نابجای گل راعی - صفحه:169-184

  tick  تاثیر پوترسین و نیترات کلسیم بر فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و پایداری غشاء سلول در کنجد (Seasamum Indicum L.) تحت تنش رطوبتی - صفحه:439-451

  tick  تاثیرمحلول‌پاشی برگی نانوکلات‌آهن و منگنز بر محتوای قند، آنتوسیانین و ‌اسید آسکوربیک حبه‌های انگور بیدانه‌سفید طی مراحل غوره‌گی و رسیدن - صفحه:425-438

  tick  کاربرد برخی از پوشش‌های خوراکی روی خصوصیات بیوشیمیایی و عمر قفسه‌ای انگور (Vitis Vinifera L.) - صفحه:153-168

  tick  کمی‌سازی پاسخ رشد رویشی و برخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه کلزا (Brassica Napus L.) به غلظت‌های مختلف سرب در خاک - صفحه:453-468

  tick  مقایسه دو زمان متفاوت نوردهی با طیف‌های مختلف نورهای Led در تحمل گیاه Arabidopsis Thaliana به تنش زخم - صفحه:225-250

  tick  واکنش ژنوتیپ‌های مختلف گوجه‌فرنگی (Solanum Lycopersicum) به تنش خشکی - صفحه:64-77

  tick  پاسخ آنتی‌اکسیدانی ژنوتیپ‌های گواوا (Psidium Guajava L.) به شوری - صفحه:377-396
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved