>
Fa   |   Ar   |   En
   فرآیند و کارکرد گیاهی   
سال:1397 - دوره:7 - شماره:23


  tick  اثر اسید هیومیک و آسکوربات برصفات رویشی و بیوشیمیایی گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum Moldavica L.) در شرایط تنش شوری - صفحه:297-313

  tick  اثر سدیم نیتروپروساید (Snp) بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل [Echinaceae Purpurea (L.) Moench] تحت تنش شوری - صفحه:123-139

  tick  اثر کم آبیاری بر روابط آبی، رشد رویشی و تغییرات فیزیوشیمیایی ارقام گل اطلسی (Petunia Garandiflora) - صفحه:283-296

  tick  اثر کود ورمی‌کمپوست بر رشد و تحمل به تنش خشکی نهال‌های زیتون رقم زرد (Olea Europaea L.) - صفحه:1-19

  tick  اثر متیل جاسمونات بر برخی پارامترهای فتوسنتزی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha Piperita) در شرایط شور - صفحه:233-249

  tick  اثرات نوع و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر برخی صفات فیزیولوژیکی شنبلیله (Trigonella Foenum- Graecum L.) - صفحه:361-371

  tick  ارزیابی شاخص‌های رشد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی در پایه کرول (Manilkara Hexandra) تحت تنش شوری - صفحه:151-162

  tick  بررسی اثر تنش شوری و زمان برداشت بر خصوصیات مورفولوژی و فیزیولوژی گیاه مورد (Myrtus Communis) - صفحه:33-47

  tick  بررسی اثر قارچ Piriformospora Indica بر رشد و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان گیاه شابیزک در شرایط درون شیشه - صفحه:57-69

  tick  بررسی تغییرات اسانس مریم‌گلی اصفهانی (Salvia Reuterana Boiss.) در اثر انتقال از رویشگاه به شرایط زراعی - صفحه:347-360

  tick  بررسی تغییرات برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و ضداکسایشی گوجه فرنگی Lycopersicon Esculentum Cv. Teena تحت تیمار عصاره مارمارین - صفحه:273-282

  tick  بررسی خصوصیات رویشی ‌و فیزیولوژیکی گونه قره‌ داغ (Nitraria Schoberi) تحت تاثیر رسوبات ماسه‌بادی - صفحه:329-337

  tick  بررسی صفات مورفوفیزیولوژیک ارقام پنبه (Hirsutum Gossypium) تحت تاثیر اسید هیومیک در خاک شور - صفحه:249-262

  tick  بررسی نقش نیکل در کاهش اثرات تنش خشکی گیاه Fortuynia Garcinii - صفحه:139-151

  tick  بررسی پتانسیل استفاده از تفاله موم زنبور عسل به عنوان بستر کاشت گاوزبان اروپایی (Borago Officinalis) در رژیم های مختلف آبیاری - صفحه:163-179

  tick  تاثیر اسید سالیسیلیک بر برخی صفات فیزیولوژیک گیاه خرفه (Portulaca Oleracea L.) تحت تنش کلرید سیدم - صفحه:97-110

  tick  تاثیر اندومیکوریزا، باکتری‌های محرک رشد و تغذیه برگی با نانواکسید روی بر صفات موثر بر پر شدن دانه تریتیکاله (Triticale) در شرایط شوری خاک - صفحه:69-84

  tick  تاثیر باندهای مختلف اشعه ماوراء بنفش بر برخی ویژگی‌های رویشی و تغییرات بیوشیمیایی در گیاهچه‌ فلفل (Capsicum Annuum L.) - صفحه:219-233

  tick  تاثیر برهمکنش کلسیم و جاسمونیک اسید بر پارامتر‌های فلئورسانس کلروفیل و عملکرد غده سه رقم سیب‌زمینی (Solanum Tuberosum L.) - صفحه:313-328

  tick  تاثیر زوال بذر بر صفات جوانه‌زنی و فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت کتان روغنی (Linum Usitatssimum L.) توده محلی بزرک قرمز - صفحه:205-219

  tick  تاثیر کاربرد اسید هیومیک بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی گل رز مینیاتور رقم هفت رنگ - صفحه:263-273

  tick  تاثیرسولفات و آمینواسیدهای استخراج شده از پودر خون بر غنی‌سازی سلنیم، عملکرد و تندی پیاز - صفحه:19-32

  tick  تغییرات فصلی برخی از ترکیبات شیمیایی در چهار کلون چای(Camallia Sinensis L.) - صفحه:45-56

  tick  کاهش اثرات منفی شوری بر شاخص‌های فیزیولوژیک گواوا (Psidium Guajava L.) با استفاده از اسید جیبرلیک - صفحه:85-96

  tick  مقایسه اثرات کلرید آهن، کلات آهن و نانو آهن برمکانیسمهای انزیمی و غیرانزیمی آنتی‌اکسیدانی گیاه بادرنجبویه تحت تیمار آلومینیوم - صفحه:193-204

  tick  مقایسه اثرات محلول پاشی کلسیم و روی بر خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی گلرنگ در جذب برگی و خاکی سرب - صفحه:179-192

  tick  نگهداری درازمدت ژرم پلاسم شمشاد خزری (Buxus Hyrcana Pojark.)، یک درختچه ی زینتی در حال انقراض، در شرایط فراسرد با کپسوله کردن-آب برداری و باززایی آن توسط هورمون های گیاهی - صفحه:337-347

  tick  همبستگی و تغییرات برخی یون های معدنی، فنولوژی و عملکرد نخود تحت شوری آب آبیاری در کشت گلدانی - صفحه:111-123
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved