>
Fa   |   Ar   |   En
   نقد زبان و ادبیات خارجی   
سال:1395 - دوره:12 - شماره:16


  tick  بررسی‌ بازی‌‌های‌ زبانی‌ در دو‌ اثر‌ پالود و‌ در جستجوی زمان ازدست‌‌‌‌‌رفته - صفحه:193-211

  tick  بررسی‌ تطبیقی‌‌‌ مفهوم‌ شهو‌د‌‌ ذات‌ در دیدگاه‌‌ حسین‌‏‏بن منصور‌ حلّاج و‌ رالف والدو امرسون در پرتو‏ ایده‏‌‌‌آلیسم‌‌ افلاطون - صفحه:213-235

  tick  بررسی‌‌ رابطه‌‌‌ متقابل‌ زبان‌ و‌ فرهنگ‌‌ با‌ استفاده‌‌ از فرضیه‌‌‌ نسبیت‌‌ زبان‌‌‌‌‌شناختی‌ - صفحه:237-258

  tick  بررسی‌‌‌ عناصر‌‌‌ و‌‌ شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌ نو‌ ‌داستانی‌‌‌ در‌‌‌ رمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌از‌‌‌‌‌سرگیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اثر‌ ‌‌‌‌‌آلن‌ رب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گریه - صفحه:175-191

  tick  تاثیر‌‌‌ آموزشی‌‌‌ سمینار ‌‌سقراطی‌‌‌ در پرورش‌‌ تفکر‌‌ انتقادی‌ ‌دانشجویان‌ ‌‌ادبیات‌ - صفحه:31-53

  tick  تحلیل‌‌ مقابله‌‌ای‌‌ بندهای‌ متممی‌ در زبان‌‌های‌ فارسی‌ و آلمانی - صفحه:55-70

  tick  توصیف‌‌‌‌ خطاهای‌‌ رایج‌ در گفتار‌ روسیِ‌ دانشجویان‌ ایرانی از دید ناهمگونی‌‌های‌ میان‌‌فرهنگی‌ (طرح‌ مسئله) - صفحه:155-176

  tick  صیرورتِ‌‌‌‌ دلوزیِ‌‌‌ سوژه‌،‌ زمان‌‌ و فلسفه‌‌ حیات‌‌ در‌ رمان‌‌ سلّاخ‌‌خانه‌ شماره‌ پنج‌‌ اثر‌ کرث‌ ونه‌گات‌ - صفحه:15-30

  tick  ظهور‌ تصویر‌ و تجلی‌ آن‌ بر‌ زبان‌ در رویای‌ فرویدی‌ و رویاپردازی‌ باشلاری‌ - صفحه:71-83

  tick  فرایند‌‌ تجلی‌‌ هویت‌‌ در چند داستا‌ن‌‌ کوتاه‌‌ بارتلمی‌ - صفحه:131-151

  tick  فریدریش ‌‌‌روکرت: مترجم ‌صورت‌محور ‌یا معنا‌محور - صفحه:85-107
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved