>
Fa   |   Ar   |   En
   بوم شناسی کاربردی   
سال:1396 - دوره:6 - شماره:2


  tick  اثر سد زاینده‌رود بر جوامع بزرگ بی‌مهرگان کفزی و کیفیت آب رودخانه زاینده‌رود با استفاده از شاخص‌های زیستی Bmwp و Aspt - صفحه:55-67

  tick  ارتباط طول زنجیره غذایی با تراکم ماهیان صید شده در نواحی جنوب غربی دریای خزر - صفحه:15-26

  tick  بررسی نیاز دمایی مراحل مختلف فنولوژیک هیبریدهای ذرت دانه‌ای (Zea Mays L.) تحت شرایط مختلف حاصلخیزی خاک در اقلیم گرم و خشک کرمان - صفحه:43-53

  tick  تحلیل الگوی پراکنش مکانی گونه راش شرقی (Fagus Orientalis Lipsky) در جنگل‌های هیرکانی با استفاده از شاخص‌های زاویه‌ای (مطالعه موردی: جنگل‌های ناو اسالم گیلان) - صفحه:1-14

  tick  تهیه نقشه سازند‌های پوشش گیاهی براساس مطالعات بوم شناسی- گیاه شناسی (مطالعه موردی: استان اصفهان) - صفحه:83-97

  tick  کاربرد مدل‌سازی صدای ترافیک در تعیین منطقه اثر بوم‌ شناختی جاده‌ها در زیستگاه‌های طبیعی استان لرستان - صفحه:69-82

  tick  پیامدهای اقتصادی تغییر کاربری مراتع به دیم‌زار از جنبه کارکردهای حفظ آب و خاک - صفحه:27-41
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved