>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط طول زنجیره غذایی با تراکم ماهیان صید شده در نواحی جنوب غربی دریای خزر  
   
نویسنده میرزاجانی علیرضا ,حمیدیان امیرحسین ,کرمی محمود
منبع بوم شناسي كاربردي - 1396 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:15 -26
چکیده    زندگی میلیون ها نفر در حاشیه جنوبی دریای خزر با فعالیت شیلاتی عجین گشته در حالی که ذخایر آبزیان آن از روابط پیچیده اکولوژی برخوردار هستند. در این مطالعه میزان صید ماهیان مناطق مختلف در ارتباط با طول زنجیره غذایی با استفاده از تکنیک ایزوتوپ های پایدار کربن و نیتروژن بررسی گردید. میانگین صید ده ساله ماهیان استخوانی در پره های استان گیلان در مناطق آستارا، هشتپر، انزلی، کیاشهر، لنگرود و چابکسر بررسی شد. طول زنجیره غذایی با مقادیر ایزوتوپ نیتروژن15 صدف (cerastoderma glucaum) به عنوان اولین مصرف کننده، ماهی سوف (sander lucioperca) و شگ ماهی براشنکویی alosa braschnokowi به عنوان موجودات بالای شبکه محاسبه شد. نتایج نشان داد که مقدار 13c delta; و 15n delta; مبنا از مناطق مختلف تفاوت معنی دار داشته است. مقدار13c delta; در آستارا کمترین (21.7 ‰) و در چابکسر (20.1 ‰) بیشترین بود در حالی که مقدار 15n delta; در آستارا بیشترین (5.7 ‰) و در مناطق کیاشهر و چابکسر کمترین(4.2 ‰) بود. طول زنجیره غذایی در ناحیه کیاشهر به شکل معنی داری بیشتر از سایر مناطق بود. اگر چه میزان صید ماهیان با شاخص طول شبکه غذایی در مناطق مختلف هم خوانی داشته نمی توان نقش رهاسازی بچه ماهیان را در فعالیت های بازسازی ذخایر کم اهمیت دانست.
کلیدواژه ایزوتوپ پایدار، کربن و نیتروژن، سطح تروفی، صید ماهی
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده منابع طبیعی, گروه مهندسی محیط زیست, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده منابع طبیعی, گروه مهندسی محیط زیست, ایران. سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, پژوهشکده آبزی پروری آب‌های داخلی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران, گروه مهندسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران, ایران
 
   Relationship Between Length of Food Chain of the South-west Caspian Sea and the Abundance of Captured Fish  
   
Authors Mirzajani A. ,Hamidian A. H. ,Karami M.
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved